Stanowi ono, że w 2015 r. agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc ta jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 702/2014 oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Jej maksymalna wysokość to równowartości w złotych 15 000 euro.

Pomoc udzielana jest na wniosek producenta rolnego złożony w terminie do dnia 30 września 2015 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, do którego dołącza się kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, zawierającego

1. informacje o powierzchni:

a) owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,

b) upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

2) informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, oraz stawki tej pomocy.

Stawka ta wynosi:

1) 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

2) 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane w lit. a, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Zastrzeżono, że w przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, w tym mnożeniu trzeba będzie uwzględnić współczynnik korygujący, który stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pomoc dla jednego wnioskującego nie może przekroczyć 15 tys. euro, a gdy łączna wysokość tej pomocy byłaby większa, udziela się jej w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą pomocy, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań. 

Rozporządzenie weszło w życie 11 września 2015 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!