Rolnik, który znalazł się w sytuacji uniemożliwiającej zapłatę należności może liczyć na pomoc:

- kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej (ARiMR),

- odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- odroczenie, umorzenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy ziemi w Agencji Nieruchomości Rolnych,

- wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mogą, na wniosek rolnika, zastosować ulgi w podatku rolnym.

Możliwość umorzenia należności dla ANR reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Przewiduje ono, że ANR może odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć ją na raty w przypadku gwałtownego załamania się rynku zbytu lub gwałtownego spadku cen produktów wytwarzanych w gospodarstwie lub przedsiębiorstwie dłużnika albo w przypadku wystąpienia innych nadzwyczajnych zjawisk gospodarczych lub wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli ich skutkiem jest pogorszenie się sytuacji płatniczej w stopniu uniemożliwiającym terminową zapłatę należności Agencji, a których dłużnik nie mógł przewidzieć w ramach racjonalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Należność może być umorzona w całości lub w części np. wtedy, gdy prowadzone przez Agencję postępowanie wyjaśniające wykaże, że zapłata należności spowodowałaby konieczność korzystania przez dłużnika ze świadczeń pomocy społecznej lub zapłata należności spowoduje, że dłużnik nie będzie dysponował środkami wystarczającymi do prowadzenia produkcji rolnej, a także gdy dłużnik poniósł szkody spowodowane klęską nadmiernych opadów atmosferycznych czy huraganu.

Umorzenie całości lub części należności, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie jej na raty jest dokonywane na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje, dotyczące przesłanek umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty całości lub części należności, opis aktualnej sytuacji finansowej i materialnej dłużnika oraz dokumenty uzasadniające treść wniosku.

Trzeba go złożyć przed upływem terminu płatności.

Warto pamiętać, że umorzenie należności w wysokości powyżej stu tysięcy złotych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a informacja o takim umorzeniu każdorazowo podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozporządzenie w załączniku.

Więcej: 100 mln zł na pomoc dla poszkodowanych przez zjawiska atmosferyczne

Ile kosztują nieszczęścia?

Podobał się artykuł? Podziel się!