Chcieliśmy wiedzieć, kiedy będą znane nowe rozporządzenia regulujące kwestie sanitarne dla rolników przetwarzających w gospodarstwie?

Odpowiadając na to pytanie Ministerstwo Rolnictwa relacjonuje obszernie przepisy obecnie obowiązujące. Dodajmy – mocno krytykowane przez rolników, jako zaporowe dla prowadzenia takiej działalności: wszak drobna produkcja z sezonowo i okresowo uzyskiwanych owoców czy mięsa z własnego gospodarstwa nie wymaga aż takich rygorów, jak produkcja prowadzona stale i z rozmachem.

Ale znać je warto, więc przypomnijmy za MRiRW.

Przetwarzanie roślin reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, natomiast zwierząt – rozporządzenie ministra rolnictwa.

„Sprawy dotyczące przepisów sanitarno – higienicznych mających zastosowanie do rolników sprzedających konsumentom końcowym przetworzoną żywność pochodzenia roślinnego, leżą w kompetencjach Ministra Zdrowia – podaje MRiRW. - Kompetencje Ministra Zdrowia obejmują również kwestię przepisów sanitarno–higienicznych mających zastosowanie do handlu detalicznego, w ramach którego można prowadzić przetwarzanie i sprzedaż konsumentom końcowym żywności zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego pochodzenia.

W odniesieniu do przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego, wyprodukowanej we własnym  gospodarstwie, rolnicy mogą prowadzić sprzedaż takiej żywności w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub w zatwierdzonym zakładzie przetwórstwa, lub w zakładzie prowadzącym handel detaliczny. W odniesieniu do każdej z tych działalności obowiązują inne wymagania higieniczne i weterynaryjne, a także inny zakres i obszar, na którym może być prowadzona taka sprzedaż.      

Warunki prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. Nr 113, poz. 753). Przepisy w tym zakresie zostały określone w polskim porządku prawnym na podstawie art. 1 ust. 5 lit. b ii rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14).