Rolnicy czekają na kolejny nabór wniosków na „Modernizację” w obszarze D – czyli na maszyny. Niestety, przesuniecie pieniędzy na ubiegłoroczny nabór (złożone wnioski mają być rozpatrywane nie do 28 maja, ale miesiąc dłużej) sprawiło, że w tym roku naboru w obszarze D nie ogłoszono.

Więcej o środkach na „Modernizację” w obszarze D:

Na „Modernizację” maszyn ciągle za mało

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski dotyczące „Modernizacji” w obszarach A,B i C – zapowiedział prezes agencji 24 maja.

Więcej: Nowa „Modernizacja” będzie w lipcu

A co z obszarem D? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa. Okazuje się, że nabór na „Modernizację” maszyn... będzie, jak będzie. Dokładniej, odpowiedź brzmi:

„Odnosząc się do zapytania w sprawie terminu uruchomienia kolejnego naboru wniosków o przyznanie pomocy na obszar D w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych  wyjaśniam, że informacje o naborach wniosków planowanych w kolejnych latach będą dostępne w  Harmonogramie naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020, który jest zamieszczany na stronie internetowej MRiRW i ARiMR.”

I tyle. Jak z tego wynika, w tym roku nie ma już na co czekać. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 28 września 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym albo w drugim kwartale roku kalendarzowego (a nie tylko w pierwszym kwartale, jak określono w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r .).

Właśnie ta zmiana przepisów pozwoliła w tym roku przeprowadzić nabór w lipcu, rozpoczynając go w ostatnich dniach czerwca.

Ponieważ nabór musi być ogłoszony co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem, przeprowadzenie nowego naboru nie jest już w tym roku możliwe.