- Czy jeśli beneficjent „Restrukturyzacji małych gospodarstw” nie wywiąże się z obowiązków wynikających z założeń biznesplanu na pewno nie będzie musiał zwracać pierwszej raty?- pytają czytelnicy w związku z tekstem Zmiany w „Restrukturyzacji małych gospodarstw”  i zdaniem: "W przypadku niewywiązania się w ciągu 3 lat z założeń biznesplanu, beneficjent ma nie otrzymać drugiej raty – zrezygnowano natomiast z wymogu zwrotu całości lub części pierwszej raty."

- Czy mogę prosić jakiś "paragraf", gdzie to jest zapisane? Przyznam, że szukam i znaleźć nie mogę. A jeśli by był taki zapis, to jak to mam rozumieć? Bo na mój chłopski rozum wychodzi, iż składam wniosek z biznesplanem, po trzech latach nie wyszło mi i nie dostaję drugie raty - OK, ale z tego zapisu rozumiem, iż nie muszę oddawać otrzymanej wcześniej I raty? Przecież wtedy każdy mały gospodarz weźmie te 48 tys. i tyle. Czyżby nie było przy tym jakiegoś obostrzenia, haczyka? – pyta czytelnik.

Trzeba powiedzieć, że „nie wyjść” beneficjentowi „Restrukturyzacji małych gospodarstw” może wiele, ale nie wszystko. 

Zmieniony zapis w projekcie rozporządzenia określa nowe brzmienie par. 20 ust. 3: „W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w par. 18 pkt 2 lit. a, c i d, lub niespełniania od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, warunków, o których mowa w par. 18 pkt 1, 3 i 8 pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części”.

Zatem nadal nie może liczyć na zwolnienie z obowiązku zwrotu pierwszej raty pomocy np. ten, kto w ciągu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej lub prowadzenia ewidencji w gospodarstwie. Trzeba też będzie prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji podaną w biznesplanie i osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej  - i utrzymać to co najmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty.