Te same pytania, na które odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa już znają nasi Czytelnicy, skierowaliśmy do ARiMR.
Agencja tak wyjaśniła zasady ustalania daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa przez rolnika będącego osobą fizyczną:

„Za rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej można uznać datę najwcześniejszego z następujących zdarzeń:
1. wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
3. datę złożenia wniosku o:
a. przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
b. wsparcie finansowe w ramach wdrażanych w przeszłości unijnych programów pomocowych: SAPARD, Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników;
c. przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych wdrażanym obecnie Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 - przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników.
4. datę przyjęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
5. datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o takim ubezpieczeniu - tylko w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik.”

Chcieliśmy też wiedzieć, kiedy przysługuje zwiększona płatność bezpośrednia dla młodego rolnika? Otrzyma ją osoba (rolnik), która założyła gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie JPO w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, ale jak liczyć te lata? Czy rok do roku, czy na konkretny dzień? Jeśli rolnik złożył swój pierwszy wniosek o płatności w marcu 2010 roku, to otrzyma czy nie zwiększoną dopłatę? A jeśli przejął gospodarstwo w kwietniu 2010 i wniosek w marcu 2010 złożył ojciec?
ARiMR wyjaśnia:
„Co do zasady wyższe płatności bezpośrednie będzie otrzymywała osoba, która zamierza po raz pierwszy rozpocząć samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego lub rozpoczęła działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku o jednolitą płatność obszarową na lata 2015-2020 i w roku składania pierwszego wniosku o przyznanie płatności obszarowych nie ukończyła 41 roku życia. Taka osoba będzie otrzymywała większe płatności obszarowe przez 5 kolejnych lat do maksymalnej powierzchni 50 ha gruntów użytkowanych rolniczo, do których przysługuje jednolita płatność obszarowa.

Natomiast czas w którym będą przysługiwały podwyższone dopłaty będzie wyliczany z różnicy pomiędzy pięcioletnim okresem, a liczbą lat które upłynęły od rozpoczęcia działalności rolniczej do złożenia pierwszego wniosku o przyznanie płatności obszarowych.

W kwestii obliczania okresu w którym młodemu rolnikowi przysługuje płatność dla młodego rolnika, liczy się od daty rozpoczęcia działalności rolniczej na zasadach określonych w odpowiedzi na pytanie 1. Jeżeli w tym roku rolnik (syn) złożył wniosek o płatności dla młodych rolników jeszcze przed upływem 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku w 2010 i spełni pozostałe warunki do przyznania tej płatności, płatność dla młodego rolnika zostanie mu przyznana za 1 rok tzn. za 2015. W przyszłym roku nie będzie uprawniony do otrzymania płatności dla młodego rolnika. Co do przedstawionej przez panią hipotetycznej sytuacji, w której w marcu 2010 r. wniosek o płatności obszarowe składa ojciec, a syn, który spełnia kryteria młodego rolnika, przejął gospodarstwo w kwietniu 2010 r., trzeba wyraźnie powiedzieć, że ojciec nie miał prawa składać wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich. Wynika to z kardynalnej zasady dotyczącej przyznawania płatności obszarowych, obowiązującej w ostatnich latach, że dopłaty za dany rok do danego gruntu należą się temu, kto jest w ich posiadaniu na dzień 31 maja danego roku. Zatem w tym przykładzie ojciec nie mógł ubiegać się o przyznanie płatności obszarowych, ponieważ przekazując swojemu synowi gospodarstwo w kwietniu nie był w posiadaniu gruntów na 31 maja.”