W sytuacji niemożliwości prowadzenia przez państwo skupu interwencyjnego pewną możliwość oddziaływania na rynek pozostawiają rezerwy strategiczne. Mechanizm ich tworzenia mógłby być przydatny zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ASF. Wielokrotnie jednak zawodził.

Więcej: ASF, rezerwy strategiczne i... strategia skupu 

Na jakim etapie są prace nad Programem  Rezerw Strategicznych? – zapytaliśmy w Ministerstwie Energii. Czy obecnie Agencja Rezerw Materiałowych działa na podstawie jakiegoś programu? Czy zalecenia NIK dotyczące przygotowania tego programu będą - i kiedy - zrealizowane? Co sprawia, że tak długo nie został przyjęty Rządowy Program  Rezerw Strategicznych?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Energii, Agencja Rezerw Materiałowych działa wciąż poza Programem Rezerw Strategicznych – ale program taki został opracowany i czeka na zainteresowanie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Oto całość wyjaśnień Ministerstwa Energii:

„Agencja Rezerw Materiałowych realizuje zadania w zakresie rezerw strategicznych na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.). W przypadku braku obowiązywania Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, minister właściwy do spraw energii może wydawać decyzje w sprawach rezerw strategicznych w trybie "poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych". Decyzje te podlegają wykonaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych. Zasady działania w tym trybie określają przepisy ustawy o rezerwach strategicznych, w szczególności art. 14 i art. 25.

Informacja o sposobie wykonania zaleceń Najwyższej Izby Kontroli została zawarta w Informacji o wynikach kontroli Gospodarowanie rezerwami strategicznymi (KGP.410.003.00.2015, Nr ewid. 197/2015/P/15/017/KGP) na stronie 31. Dokument ten jest dostępny na portalu internetowym Najwyższej Izby Kontroli. Wyjaśnienia tam zawarte mówią, że: W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Minister Gospodarki odnosząc się do wniosków pokontrolnych poinformował, że zrealizowane zostało ustalenie Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2015 r., zobowiązujące Ministra Gospodarki do przygotowania nowej wersji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych w ujęciu finansowym możliwym do zaakceptowania przez Ministra Finansów. Nową wersję Programu Minister Gospodarki przekazał pod obrady SKRM w dniu 9 października 2015 r.

Minister właściwy do spraw energii posiada kompetencje w zakresie rezerw strategicznych od dnia 17 marca 2016 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o rezerwach strategicznych. Od tego czasu trwały prace nad Rządowym Programem Rezerw Strategicznych. Aktualnie, zgodnie z rekomendacją Komitetu Rozwoju z dnia 26 kwietnia 2016 r., projekt Rządowego Programu Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021 jest na etapie przedłożenia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.”

Pozostaje mieć nadzieję, że ten etap prac nie potrwa dłużej niż... okres, na który przygotowano program.

Podobał się artykuł? Podziel się!