- Czy kontynuując zobowiązanie rolnośrodowiskowe muszę uzupełniać obowiązkowe badania gleby o wykonanie badania zawartości próchnicy w glebie (jako nowy wymóg)? – pyta rolnik i tak opisuje sytuację z własnego gospodarstwa: - Wchodzimy w 3 rok w zobowiązanie, realizujemy pakiety 1.1- Rolnictwo zrównoważone, oraz 8 Ochrona gleb i wód. W pierwszym roku wykonywaliśmy obowiązkowe badania gleby (ważne są 4 lata). Teraz zakres badań gleb poszerzony został o wykonanie badania zawartości próchnicy glebowej. Czy w takim razie musimy uzupełnić ten zakres badań?

ARiMR wyjaśnia:
„Z treści pytania wynika, że rolnik rozpoczął realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego przed 15 marca 2014 roku w zakresie pakietu 1 - rolnictwo zrównoważone oraz w pakiecie 8 - ochrona gleb i wód w ramach PROW 2007-2013.

Obowiązujące przepisy w zakresie tych pakietów wraz z ostatnią zmianą rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2015 r., poz.350) nie nakładają na rolników realizujących pakiet 1 i/lub 8 obowiązku badania zawartości próchnicy w glebie.

Tylko dla pakietu 1 konieczna jest aktualna chemiczna analizy gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby na potrzeby sporządzenia planu nawozowego.

Natomiast zakres badań, o których mowa w pytaniu, dotyczy pakietu rolnictwo zrównoważone, realizowanego w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Między innymi, wymogami dla tego pakietu określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 415) jest: <Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) – wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu.>

Warto również przypomnieć, że rolnicy kontynuujący swoje zobowiązanie w pakiecie 8 w roku 2015 i dalszych latach są zobowiązani do zmiany składu mieszanki zasiewanej jako poplon na mieszankę roślin złożonej co najmniej z 3 gatunków roślin, przy czym gatunek dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystywane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu. Jednocześnie obowiązuje zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż.”

Podobał się artykuł? Podziel się!