Niektórzy mogą mieć z tym problem. Zapytaliśmy w MRiRW, jak rozstrzygnąć wątpliwości w konkretnych sytuacjach:

1. rolnik nie spełnia podstawowej normy obszarowej i chce sprzedać część swojej ziemi. Czy może? I czy może sprzedać drugiemu takiemu rolnikowi, który również nie spełnia wymogu posiadania PNO?

2. rolnik nie spełnia PNO i chce dokupić ziemię od drugiego, który spełnia i będzie spełniał PNO po sprzedaży. Kupujący nadal nie będzie spełniał PNO. Czy może zawrzeć umowę?

Chcieliśmy też wiedzieć, jakie są plany dotyczące podstawowej normy obszarowej. Czy minister zamierza wyznaczyć PNO na poziomie górnej dopuszczalnej granicy, czy niżej? Czy jest możliwe uznanie, że ktoś, kto nie prowadzi gospodarstwa spełniającego wymóg PNO, nie jest rolnikiem?

„Art. 6 ust. 1 w/w ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP precyzyjnie określa przesłanki jakie winny zostać spełnione aby przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części mogło nastąpić jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego – wyjaśnia ministerstwo. - Zgodnie zatem z art. 6 ust. 1 w/w ustawy przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części może nastąpić w przypadku, gdy:

1)            powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy będzie nie mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym), a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne lub

2)            powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy stanowiącymi jego własność będzie większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, lub

3)            zbywana nieruchomość rolna albo jej część obejmuje użytki rolne nieprzylegające do innych użytków rolnych wchodzących w skład tego samego gospodarstwa rolnego zbywcy, ale przylegające do nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i stanowiącej własność nabywcy, lub

4)            przy umowie zamiany różnica powierzchni zamienianych użytków rolnych liczonych w hektarach przeliczeniowych, o których mowa w przepisach o podatku rolnym, nie przekracza 10%, lub