Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego to jedno z zadań, jakie nowy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wpisał do „Celów i zadań do realizacji w MRiRW w latach 2015-2019”. Ale myliłby się ten, kto uznałby ów cel za chociaż mgliście zarysowany. „Farmer” od dłuższego czasu starał się uzyskać informację na temat planów ministerstwa w tym zakresie – bezskutecznie.

7 grudnia podano informację o zwiększeniu kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego w nadchodzącym roku o 5 groszy, przy pozostawieniu bez zmian pozostałych zasad. To niewiele, zwłaszcza że w 2015 roku nie podniesiono w ogóle stawki zwrotu. A rolnicy od dawna postulują konieczność zarówno zwiększenia zwrotu podatku, jak i podwyższenia limitu zużycia paliwa.

Już rok temu KRIR domagała się zwrotu w wysokości  1,196 zł za 1 litr, a Związek Solidarność RI występował o podniesienie limitu zużycia oleju napędowego na hektar do 126 litrów z 86 obecnie obowiązujących i zwrot akcyzy nie mniejszy niż 1,12 zł za litr.

Solidarność RI wyliczyła wtedy, że obecny system generuje kosztem rolników oszczędności budżetowe, tylko w 2014 roku wynoszące 1,5 mld zł.

Zapytaliśmy zatem w ministerstwie: "Czy przyjęty wczoraj zwrot w wysokości 1 zł, z limitem do 86 l na ha to wszystko, co MRiRW uważa za możliwe w tej sprawie? Czy rolnicy mogą spodziewać się w ciągu roku podwyższenia zwrotu stawki do pełnej możliwej wysokości lub zwiększenia limitu na ha? Mówi się o takiej potrzebie i możliwości od lat. Czy będą podjęte jakieś prace w tym kierunku?"

Ministerstwo poinformowało: „ (…) zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego. W wykonaniu powyższego Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 1 grudnia br. zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Stawka limitu zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych pozostaje w 2016 r. na niezmienionym poziomie, tj. 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.”