Krajowy Zasób Nieruchomości jest uprawniony do nieodpłatnego uzyskiwania danych niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym danych zawartych w rejestrach, prowadzonych przez organy państwa i podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Wykazy nieruchomości, prowadzone przez właściwe organy, zawierają informacje o tym, czy nieruchomość, m.in. wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także, czy korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy finansowej pochodzącej ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ma zawierać też informacje o:

1) umowach dzierżawy wraz z określeniem terminu zakończenia umowy;

2) sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się uprawy wieloletnie lub sady.

Właściwy organ sporządzający wykaz nieruchomości ma oznaczać w nim nieruchomości, których przekazanie KZN może znacząco utrudnić realizację jego zadań ustawowych lub w jego ocenie jest niezasadne.

W przypadku nieruchomości, która jest oznaczona w wykazie nieruchomości jako nieruchomość, której przekazanie KZN może znacząco utrudnić realizację zadań ustawowych lub jest niezasadne, przed włączeniem do Zasobu nieruchomości, która wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, wymagane jest uzyskanie opinii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Opinia taka powinna być wydana w ciągu 30 dni, a jeśli minister nie zajmie stanowiska w sprawie, przyjmuje się, że nieruchomości te mogą zostać włączone do Zasobu.

Przekazaniu do Zasobu może podlegać również część nieruchomości wskazanej w wykazie nieruchomości. Dokonanie podziału nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej w wyniku podziału następuje na wniosek prezesa KZN.

Każda nieruchomość wskazana w wykazie nieruchomości przekazanym KZN może zostać przekazana do Zasobu, a z wnioskiem o przekazanie do Zasobu nieruchomości występuje prezes KZN.

W ustawie określono, że wniosek ten nie może obejmować nieruchomości, co do których w wykazie nieruchomości zawarto informacje o: