Jak już informowaliśmy, zmiany mają polegać na dopuszczeniu kierowania gospodarstwem przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz wydłużeniu (z 12 do 18 miesięcy) maksymalnego okresu urządzania i kierowania gospodarstwem. Warunkiem wprowadzenia powyższych modyfikacji jest przyjęcie odpowiedniej zmiany Programu przez Komisję Europejską oraz nowelizacja przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I – jak informuje MRiRW – nic się w tej sprawie nie zmieniło, „intensywne rozmowy” trwają:

„W chwili obecnej trwają intensywne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie kształtu modyfikacji Programu m.in. w zakresie „Premii dla młodych rolników”. Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, uznaje się, że dokonano zatwierdzenia zmiany opisu działania, jeśli Komisja nie podjęła decyzji w sprawie wniosku w ciągu 42 dni roboczych od otrzymania wniosku. Termin ten nie obejmuje okresu rozpoczynającego się w dniu następującym po dniu, w którym Komisja przesłała swoje uwagi państwu członkowskiemu, i kończącego się w dniu udzielenie przez państwo członkowskie odpowiedzi na te uwagi.”

Co to oznacza dla rolników czekających na zmiany w programie, zwłaszcza dotyczącym „Młodego rolnika”?

„Biorąc pod uwagę przepisy prawa krajowego, określające minimalne terminy na przeprowadzenie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, a także czas niezbędny na uzgodnienie projektu rozporządzenia z Rządowym Centrum Legislacji, zakłada się, że na podstawie znowelizowanych przepisów będzie możliwe:

a) wydanie decyzji o przyznaniu pomocy wobec osób, które przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach pierwszego naboru dotyczącego „Premii dla młodych rolników”, jednak nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęły kierowanie gospodarstwem, w szczególności złożyły wnioski o płatności bezpośrednie, oraz spełniają wszystkie pozostałe warunki przyznania pomocy określone w ww. rozporządzeniu;

b) ogłoszenie naboru wniosków, który mógłby być przeprowadzony, na zmienionych zasadach odnośnie maksymalnego okresu urządzania oraz kierowania gospodarstwem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, w pierwszym kwartale 2016 r.;

Mając powyższe na uwadze, ROW ponownie podkreśla, iż wprowadzenie ww. rozwiązań jest uzależnione od kształtu zmiany Programu w brzmieniu wynegocjowanym z Komisją Europejską, jak również od daty zatwierdzenia tej zmiany przez KE.”

 

Podobał się artykuł? Podziel się!