Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął od Agencji Nieruchomości Rolnej zarządzanie państwową ziemią. Od razu we wrześniu przeprowadzono prace nad zmianą zarządzeń  dotyczących dzierżaw.

Więcej: Czy przedłużać dzierżawy?

Jak informuje KOWR, w uzgodnieniu z MRiRW opracowano komplet zarządzeń dyrektora generalnego w zakresie dzierżawy i nadzoru właścicielskiego:

– Zarządzenie w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 95/2017/Z z dnia 06.10.2017 r.

– Zarządzenie w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017 r.

– Zarządzenie w sprawie nadzoru właścicielskiego nad realizacją obowiązków wynikających z umów dotyczących zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nr 92/2017/W z dnia 04.10.2017 r.

Od 1 września zmieniły się kryteria i ocena tych kryteriów przy dzierżawie nieruchomości przez rolników. Przygotowano „NOWE zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP”.

KOWR opisuje je następująco:

„1a.        Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości Zasobu - liczba punktów 15;

1b.         Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu - liczba punktów 15;

2.            Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30;

3.            Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15;

4.            Kryterium wieku – liczba punktów 10;

Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ma nie więcej niż 40 lat2 otrzymuje max. liczbę punktów. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy ukończyła już 60 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) - otrzymuje zero punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku;