Z informacji przekazanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że rząd pracuje nad projektem ustawy regulującej sprawę ubezpieczenia zdrowotnego rolników w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 26.10.2010r.

- Uchwalenie ustawy dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego rolników jest możliwe w obecnej kadencji. Wszystko zależy od tego czy rząd skieruje projekt do Sejmu. Sprzeciwiamy się planom rządu PO-PSL ograniczającym środki w Budżecie Państwa o ok. 10mld zł. Opowiadam się za utrzymaniem KRUS w dotychczasowej formie, jako instytucji obsługującej rolników nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informuje Krzysztof Jurgiel.

- System ubezpieczenia społecznego rolników, dla wielu rodzinnych gospodarstw rolnych, pracujących w sferze socjalnej rolnictwa, jest w istocie ratunkiem przed całkowitą nędzą tej grupy społecznej. Trzeba też pamiętać, że jest to jednocześnie „ulga” dla finansów gmin w wydatkach na pomoc społeczną, w przypadku bezrobocia tej grupy społecznej. Dotacja z budżetu państwa na cele związane z realizacją ustawowych zobowiązań na ten cel jest na ogół niewystarczająca. Udział wydatków na pomoc społeczną kształtuje się na poziomie około 20% – 25% w ogólnej kwoty wydatków bieżących -dodaje.

Poseł PiS uważa, że potrzebne są zmiany dostosowujące obowiązujące prawo ubezpieczenia społecznego rolników do zmieniających się warunków oraz do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Pojawiające się ostatnio w mediach i wśród polityków a nawet ekonomistów głosy o obciążeniu dla budżetu państwa, jakim są emerytury rolnicze w tym kontekście należy uznać co najmniej za ignorancję i manipulacja faktami. Sprzeciwiamy się wszelkim pomysłom likwidacji KRUS uznając, że ten system wymaga jedynie korekt, wzmocnienia i wsparcia.

- W funkcjonowaniu KRUS istotnym mankamentem można uznać dotychczasową zasadę określenia wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Musi nastąpić zmiana systemu określania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Zasada określona w ustawie o emeryturach kapitałowych z 2008 roku wprowadzająca nowy sposób obliczania wysokości świadczeń w systemie pracowniczym nie może być wzorem dla ubezpieczenia społecznego rolników. Należy dodać, że w 2010 roku przyjęto rozwiązanie, zgodnie, z którym wyższe składki płacą właściciele gospodarstw o powierzchni 50 ha i więcej, a wymiar składki jest zróżnicowany w zależności od areału. Zróżnicowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolników nie zmieni istotnie dochodów KRUS ze składek, gdyż tylko 1,3% ubezpieczonych w KRUS użytkuje gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha. Odsetek tych rolników, w do ogólnej liczby ubezpieczonych w KRUS – jest zatem niewielki - informuje poseł Jurgiel.