Najbezpieczniej, szczególnie w warunkach niepewności wywołanej często zmieniającym się rynkiem - a na takim rolnik działa, co wyraźnie widać przy porównaniu cen za rzepak i zboża osiąganych dzisiaj i przed rokiem - najlepiej finansować inwestycje ze środków własnych. Uchroni to przed stresem wywołanym obawą o obsługę zadłużenia w przypadku niepomyślnego rozwoju sytuacji na rynku. Jednak z reguły finansowanie rozwoju gospodarstwa z własnych oszczędności trwa znacznie dłużej i może spowodować utratę konkurencyjności w stosunku do innych gospodarstw. Rynki finansowe, jak i państwo (również w ramach wspólnej polityki rolnej UE), wykształciły szereg instrumentów, z których rolnik może skorzystać. Dzisiaj zajmiemy się ofertą firm leasingowych.

W Polsce działa prawie 50 firm leasingowych.

Każda z nich posiada swoją specyfikę i może się różnić chociażby procedurami udzielania finansowania, w tym wymaganymi dokumentami.

Wiele z nich - widząc szeroki strumień pieniędzy płynących z programów pomocowych dla rolnictwa (PROW) - wyodrębniło w swojej strukturze specjalne komórki agro, które zajmują się wyłącznie obsługą rolnictwa. W przypadku korzystania z dotacji unijnych większość programów wymaga, aby dofinansowywany środek trwały był własnością rolnika. Wymóg ten wyeliminował jedną z form finansowania inwestycji, jaką jest leasing. Jednak firmy leasingowe dostosowały swoją ofertę produktową tak, aby z jednej strony ułatwić dostęp inwestorom do dotacji, a z drugiej strony partycypować w korzyściach z finansowania dotowanych inwestycji. W przypadku segmentu agro większość inwestycji finansowana jest przez firmy leasingowe za pomocą pożyczek. Pożyczka jest uregulowana przez kodeks cywilny (art. 720 par. 1).

Jest produktem podobnym do kredytu, ale jej zaletą jest prostsza procedura otrzymania wynikająca z mniejszej ilości wymaganych dokumentów i zabezpieczeń, czyli jest bardziej dostępna niż kredyt. Firmy leasingowe najczęściej wymagają jedynie potwierdzenia opłacenia podatku rolnego, zaświadczenia z KRUS-u o niezaleganiu w płaceniu składek, decyzji o przyznaniu dopłat obszarowych, umowy z ARiMR o przyznaniu dotacji, czy też aktu własności ziemi/umowa dzierżawy. Procedura udzielenia pożyczki z reguły trwa nie dłużej niż dwa dni od momentu dostarczenia wymaganych dokumentów.