Takie narzędzie powstało również w Polsce. W 2005 uchwalona została ustawa o ubezpieczeniu uprawa rolnych i zwierząt gospodarskich. Głównym założeniem ustawodawcy było stworzenie komercyjnego rynku ubezpieczeń z dopłatą budżetu państwa. Obecny system ubezpieczeń dotowanych ma wiele wad które skłoniły Związek Sadowników Rzeczpospolitej do opracowania alternatywnego systemu likwidacji skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w uprawach rolnych.

Zarząd Główny Związku Sadowników RP powołał komisję klęskową której zadaniem było opracowanie propozycji powołania funduszu klęskowego. Komisja działa w składzie; Andrzej Kaźmierczak wiceprezes ZG ZSRP jednocześnie przewodniczący komisji klęskowej oraz członkowie; Henryk Majewski- pomysłodawca projektu, Jacek Pruszkowski, Jan Madej, Piotr Zieliński, Adam Szwajkowski, Waldemar Olborski.
Efektem pracy komisji jest opracowanie ogólnych założeń funkcjonowania funduszu.

Celem funduszu jest pomoc finansowa dla producentów rolnych którzy ponieśli straty w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Struktura funduszu

  • Organ prowadzący- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Organ wykonawczy- Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Organ Doradczy - Kapituła Funduszu

Organem prowadzącym według propozycji komisji klęskowej jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań organu prowadzącego jest nadzór administracyjny nad funduszem, funkcje kontrolne, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, składanie rocznych sprawozdań finansowych przed Kapitułę Funduszu.

Organem wykonawczym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadania

  • Nalicza wysokość składki na podstawie składki o dopłaty obszarowe
  • Szacuje straty
  • Nalicza wysokość odszkodowania i wypłaca środki z funduszu klęskowego

Funkcje doradczą pełnić będzie Kapituła Funduszu złożona z jego członków czyli rolników, przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawiciela ARiMR oraz Ministra Rolnictwa. Do funkcji Kapituły należało będzie przyjmowanie sprawozdań finansowych składanych przez organ prowadzący.