Od kilku już lat rolnicy mogą ubezpieczyć swoją produkcję roślinną od klęsk losowych spowodowanych m.in. przymrozkami wiosennymi i gradem korzystając z ubezpieczeń z dotacją z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), rolnicy zobowiązani są zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych - ubezpieczając co najmniej 50 % powierzchni upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych od ryzyka powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.
Zgodnie z w/w ustawą za:
• grad uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu,
• przymrozki wiosenne oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0oC, w okresie od dnia 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Ubezpieczenie adresowane jest do rolników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne - informuje Mirosław Kowalczyk z PZU.

Umowa ubezpieczenia uprawy obejmuje plon główny. Za plon główny uznaje się w przypadku :
1) buraków cukrowych - korzenie buraka;
2) kukurydzy przeznaczonej na paszę - kolby i nadziemne części rośliny;
3) zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy przeznaczonej na ziarno - ziarna lub nasiona;
4) ziemniaków - bulwy;
5) warzyw gruntowych - części warzyw gruntowych przeznaczone do konsumpcji;
6) drzew i krzewów owocowych oraz truskawek - owoce lub całe nasadzenia;
7) chmielu - szyszki;
8) tytoniu - liście;
9) roślin strączkowych - nasiona.

Ubezpieczeniem mogą być objęte w/w uprawy od szkód spowodowanych przez pojedyncze ryzyka: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne oraz w pakiecie „wiosna" (gradobicie i przymrozki wiosenne) lub w pakiecie „jesień" (ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne i gradobicie).