Zgodnie z komunikatem prezesa KRUS kwota emerytury podstawowej, od której ustalana jest wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, od  1 marca 2017 r. wynosi 886,44 zł. Jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2017 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, tj. 1.000 zł, wysokość takiego świadczenia zostanie podwyższona (z pewnymi wyjątkami) do 1.000 zł.

Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej

Jak informuje KRUS, emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej.

Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury/renty. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Wskaźnik wymiaru jest to ustalona dla emerytury/renty liczba wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej,  z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.

Część składkowa

Część składkową ustala się, przyjmując po 1 proc. emerytury podstawowej (886,44 zł od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r.) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

1.    podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1 proc. w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120 proc. przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),

2.    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok,

3.    prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5 proc. emerytury podstawowej* za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),

4.    podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów), które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.