Gdzie można znaleźć informacje na temat obowiązkowych ubezpieczeń budynków?
Zasady zawierania obowiązkowych ubezpieczeń budynków rolniczych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dotyczy to zarówno zakresu zawieranej umowy, jak również praw i obowiązków rolnika oraz zakładu ubezpieczeń.
Wartościowym źródłem wiedzy na ten temat jest też strona Rzecznika Finansowego - http://rf.gov.pl/, materiały produktowe i poradniki ubezpieczycieli, a także agenci ubezpieczeniowi, pełniący nierzadko rolę doradców ubezpieczeniowych.
- Mamy zasadę, wedle której zarówno agenci oferujący nasze polisy rolnikom, jak i likwidatorzy szkód są bardzo często albo czynnymi rolnikami, albo mają za sobą własne doświadczenia związane z prowadzeniem gospodarstwa czy szerzej - z działalnością rolniczą. Dzięki temu obok wiedzy teoretycznej i produktowej, mają też wiedzę praktyczną, która bardzo przydaje się rolnikowi szukającemu odpowiedzi na swoje pytania – mówi Sergiusz Lenhardt, Ekspert z Concordii Ubezpieczenia.

 Czy wobec braku prowadzenia działalności obowiązek istnieje? Kogo dotyczy?
Konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych zachodzi nawet jeśli w gospodarstwie nie jest prowadzona działalność rolnicza. Ma to miejsce np. w sytuacji, kiedy rolnik przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem.
Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa, jak i gospodarcze, np. obory czy stodoły. Budynkiem rolniczym, który należy ubezpieczyć jest będący własnością rolnika obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20m2, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Budynek, który spełnia te warunki podlega obowiązkowi ubezpieczenia niezależnie od jego przeznaczenia - także, gdy stoi niewykorzystywany.
Obowiązkowi ubezpieczenia budynku podlega też osoba, która nie mieszkając w gospodarstwie jest jego właścicielem, np. w wyniku odziedziczenia majątku. Co więcej, osoba, która nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego określonej kwoty. Stanowi ona równowartość 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych musi zawrzeć każdy rolnik, który posiada użytki rolne, grunty pod stawami oraz sklasyfikowane jako użytki rolne grunty pod zabudowaniami, o powierzchni łącznej powyżej 1,0 ha (przy jednoczesnemu podleganiu tego obszaru podatkowi rolnemu). Obowiązkowi ubezpieczeniowemu podlegają też mniejsze gospodarstwa zaliczające się do tzw. specjalnej produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach, wylęgarnie drobiu, pasieki) – wyjaśnia Sergiusz Lenhardt.