Czy rolnik urodzony przed 31 grudnia 1948 r., który przez całe życie opłacał podwójne składki, może liczyć na podwójną emeryturę? – pyta nas czytelnik, narzekając na głodową wysokość otrzymanego świadczenia.

Poseł Patryk Jaki upomniał się w interpelacji o osoby, które opłacały składki emerytalne i nie mogą z tego tytułu korzystać ze zwiększonych świadczeń, stwierdzając:

„osoby, które z mocy ustawy, często wbrew własnej woli, opłacały składki do KRUS z tytułu posiadania gospodarstwa, a jednocześnie wykonując wcześniej pracę zawodową, odprowadzały składki do ZUS i uzyskały prawo do emerytury z obu tych instytucji, zostały pokrzywdzone. Osoby te najpierw zostały zmuszone ustawą do odprowadzania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a następnie, po zaprzestaniu pracy zawodowej i osiągnięciu wymaganego wieku, mimo uzyskania prawa do emerytury rolniczej zostały jej pozbawione” - wskazał poseł.

W odpowiedzi wiceminister pracy Marek Bucior wyjaśnił, że odmiennie jest regulowana sytuacja osób urodzonych do 1 stycznia 1949 r. (a więc i naszego czytelnika), a inaczej osób urodzonych po tej dacie:

„Od powstania system ubezpieczenia społecznego rolników, a więc od 1977 r. aż do roku 1989, istniał obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla rolników dwuzawodowców, tj. osób, które prowadzenie gospodarstwa rolnego łączyły z zatrudnieniem poza rolnictwem.

W związku z podwójnym ubezpieczeniem istniała możliwość równoczesnego pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z powszechnego i rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego. W razie nabycia prawa do dwóch ww. świadczeń uprawnionemu wypłacano 1,5 świadczenia – wyższe świadczenie w całości, a drugie w połowie.

Przepisami ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 10, poz. 53) zniesiono zarówno obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla rolników dwuzawodowców, jak i możliwość pobierania świadczeń emerytalno-rentowych zbiegowych i wprowadzono rozwiązanie polegające na wzajemnym zaliczaniu okresów ubezpieczenia do uprawnień emerytalno- rentowych oraz możliwość pobierania tylko jednego świadczenia emerytalnego z powszechnego albo rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego.