Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom, które w dniu 29 lutego 2016 r. mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, w dniu 29 lutego 2016 r., kwoty 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej emerytury lub renty w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

W przypadku, gdy osoba uprawniona pobiera więcej niż jedno świadczenie, przy ustalaniu wysokości świadczeń w dniu 29 lutego 2016 r. przyjmuje się sumę przysługujących świadczeń. Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jeden jednorazowy dodatek pieniężny.

Osobom pobierającym jednocześnie emeryturę z ZUS i z KRUS jednorazowy dodatek pieniężny zostanie wypłacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jako podstawę do ustalenia wysokości jednorazowego dodatku pieniężnego będzie przyjmował łączną kwotę emerytur (wraz z dodatkami) wypłacanych przez KRUS i ZUS.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden jednorazowy dodatek pieniężny, w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 29 lutego 2016 r. W przypadku, gdy osobie uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje renta socjalna, przy ustalaniu kwoty łącznego świadczenia przyjmuje się sumę renty rodzinnej i renty socjalnej. 

Jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje w wysokości:

● 400,00 zł, – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 900,00 zł;

● 300,00 zł, – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 900,00 zł, nie więcej jednak niż 1.100,00 zł;

● 200,00 zł, – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.100,00zł, nie więcej jednak niż 1.500,00 zł;

● 50,00 zł, – jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1.500,00 zł, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł.

Prawo do jednorazowego dodatku pieniężnego lub jego wysokość podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli w dniu 29 lutego 2016 r. ulegnie zmianie wysokość świadczenia lub okaże się, że prawo do świadczenia podlegało zawieszeniu albo, że przysługiwała wypłata świadczenia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!