Do końca 2017 roku rolnicy mogą przechodzić na emerytury na dotychczasowych zasadach. Potem muszą osiągnąć wiek emerytalny wymagany dla wszystkich – 67 lat.

Tym osobom, które nie osiągną wymaganego wieku emerytalnego, przysługiwać ma częściowa emerytura rolnicza.

Osoby ubiegające się o nią muszą spełnić jednocześnie dwa warunki: dotyczący okresu podlegania ubezpieczeniu i osiągnięcia wymaganego wieku. Kobiety muszą mieć co najmniej 62 lata i 35 lat podlegać ubezpieczeniu (staż ubezpieczeniowy to okresy składkowe i nieskładkowe), mężczyźni – wiek 65 lat i 40 lat ubezpieczenia.

Wypłata częściowej emerytury nie byłaby uzależniona od rozwiązania stosunku pracy ani od wysokości przychodów z pracy zarobkowej. Wysokość emerytury częściowej to 50 proc. kwoty emerytury rolniczej, nie podlega ona podniesieniu do kwoty emerytury podstawowej. Podlega natomiast waloryzacji.

Obecnie podstawowa emerytura i renta rolnicza wynosi 799 zł 18 gr.

Osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a która nie osiągnęła wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku. Jej wysokość równa się emeryturze podstawowej, bez względu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do częściowej emerytury rolniczej wieku emerytalnego, częściowa emerytura rolnicza podlega z urzędu zamianie na emeryturę.

Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek emerytalny, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.

W uzasadnieniu projektu ustawy znalazło się obszerne wyjaśnienie sytuacji dotyczącej rolników.

Oto jak rząd tłumaczy swoje intencje: Zgodnie z obecnym stanem prawnym rolnik, który nie osiągnął powszechnego wieku emerytalnego, ma prawo do emerytury po osiągnięciu 55 lat życia – kobieta i 60 lat – mężczyzna, jeżeli podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej. W projekcie proponuje się, aby z tego uprawnienia mogli skorzystać tylko ci rolnicy, którzy ww. wiek oraz staż ubezpieczeniowy osiągną do dnia 31 grudnia 2017 r. (art. 3 pkt 3 lit. c).