W przypadku szkód obejmujących budynki mieszkalne i gospodarcze szczególnie istotne jest szybkie dotarcie do poszczególnych rejonów i gospodarstw rolnych oraz sprawne załatwienie formalności.

Nawet niepozorny deszcz może w kilka dni spowodować katastrofalne straty w gospodarstwie. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej jest w tym momencie jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia się przed utratą dorobku życia.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, każdy rolnik (jako osoba fizyczna) ma obowiązek ubezpieczyć budynki wchodzące w skład gospodarstwa – od ognia i innych zdarzeń losowych. Obowiązek ubezpieczenia budynku w gospodarstwie rolnym powstaje z dniem pokrycia budynku dachem lub z chwilą objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, w którym budynki rolnicze nie były ubezpieczone. Obowiązkowi temu podlegają zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze.

Osoby prawne, nie podlegające ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia budynków mają możliwość ubezpieczenia swoich nieruchomości na podstawie dobrowolnego ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych. W ubezpieczeniu dobrowolnym oprócz budynków i budowli użytkowanych można także ubezpieczyć budynki i budowle w stadium budowy.

Zakres odpowiedzialności w obu ubezpieczeniach budynków rolnych (obowiązkowym i dobrowolnym) jest podobny i obejmuje szkody powstałe wskutek: ognia, huraganu, opadów śniegu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny oraz upadku statku powietrznego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnik może zawrzeć według: wartości rzeczywistej, przez którą rozumie się wartość budynku w stanie nowym w dniu zawarcia umowy, pomniejszoną o stopień zużycia budynku rolniczego lub wartości nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10 proc.

W ubezpieczeniu dobrowolnym suma ubezpieczenia może być dodatkowo oszacowana według: wartości w stadium budowy tj. wartości budynku na dzień zawarcia umowy powiększonej o koszt robót budowlanych planowanych do wykonania w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdego budynku znajdującego się w gospodarstwie rolnym. Bardzo ważne jest prawidłowe jej określenie. Przyjęcie zaniżonej sumy ubezpieczenia może spowodować wypłatę odszkodowania w wysokości nieadekwatnej do wielkości poniesionych strat. Dlatego też wszystkie przeprowadzone remonty, naprawy powinny zostać odzwierciedlone w sumie ubezpieczenia bo rzeczywiście wpływają na wartość budynku a tym samym w razie powstania szkody zwiększają wysokość wypłacanego odszkodowania.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy i w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ulega ona przedłużeniu na okres następnych 12 miesięcy.  W ubezpieczeniu dobrowolnym należy pamiętać o przedłużeniu umowy ubezpieczenia na kolejny okres.

Podobał się artykuł? Podziel się!