W okresie od 1994 r. do 30 kwietnia 2007 r. banki udzieliły ponad 370 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę ok. 26 mld zł.
W ostatnim okresie znacząco wzrosło zainteresowanie kredytami z dopłatą Agencji do oprocentowania. W ciągu ostatnich 4 miesięcy br. banki udzieliły kredytów na łączną kwotę ok. 2,3 mld zł, tj. o kwotę ponad 4,5 krotnie wyższą niż w analogicznym okresie 2006 r. Korzystając ze wsparcia m.in. z budżetu krajowego rolnicy mają szansę na unowocześnienie swoich gospodarstw, obniżenie kosztów działalności i podniesienie jakości produkcji oraz zwiększenie możliwości konkurowania na wspólnym rynku europejskim.

Efekty rzeczowe i cele kredytowania w okresie trzech lat od akcesji

W okresie od dnia akcesji do Unii Europejskiej do 30 kwietnia 2007 r. największym zainteresowaniem cieszyły się preferencyjne kredyty inwestycyjne przeznaczone na przedsięwzięcia związane z budową, adaptacją i modernizacją budynków oraz z zakupem gruntów rolnych. W omawianym okresie największe kwoty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych przeznaczone zostały na:

- zakup, budowę, modernizację i adaptację budynków – ponad 2.85 mld zł, (o łącznej powierzchni 16.198 tys. m2)

- zakup gruntów rolnych – ok. 3.15 mld zł (21.329,53 ha)

- zakup ciągników - 1,1 mld zł (11.957 szt.),

- zakup maszyn lub urządzeń – 1,1 mld zł (1.162.898 szt.).
Ponadto, przy udziale preferencyjnych kredytów inwestycyjnych zakupiono także 780.056 sztuk zwierząt (sztuki zaliczane do stada podstawowego), 948 kompletnych linii technologicznych, 595 kombajnów, powstały też 1434 kwatery agroturystyczne.

Przedsięwzięcia finansowane w analizowanym okresie preferencyjnymi kredytami inwestycyjnymi służyły głównie:

- zwiększeniu skali produkcji (35% kwoty kredytów),

- poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych (21%),

- wprowadzeniu nowej technologii lub doskonaleniu dotychczasowej technologii produkcji (21%),

- dostosowaniu do wymogów sanitarno-weterynaryjnych UE (8%).

Z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych najczęściej korzystały gospodarstwa rolnicze zajmujące się: uprawą zbóż (zaciągając kredyty na kwotę 1.995,9 mln zł), chowem i hodowlą bydła (1.594,6 mln zł), chowem i hodowlą trzody chlewnej (685,4 mln zł), ogrodnictwem (546,2 mln zł), oraz uprawą roślin przemysłowych (403,9 mln zł).

Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty dla młodych rolników, które stanowiły 36 % ogólnej liczby i 43 % łącznej kwoty udzielonych kredytów inwestycyjnych.

Kredyty klęskowe

Agencja udzielała także pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Kredyty te przeznaczone były zarówno na remonty, odbudowę zniszczonych budynków, maszyn rolniczych, jak i na zakup środków niezbędnych do wznowienia produkcji rolnej.

Od początku działalności ARiMR do 30 kwietnia 2007 r. banki współpracujące z Agencją udzieliły 1.116 tys. kredytów klęskowych na kwotę 7,5 mld zł. W ciągu czterech miesięcy br. poszkodowani rolnicy zaciągnęli 76,4 tys. kredytów na kwotę 930,9 mln zł.

Pomoc finansowa po 30 kwietnia 2007 r.

Podstawą do udzielania przez ARiMR pomocy ze środków krajowych po 30 kwietnia 2007 r., w tym dopłat do oprocentowania kredytów, jest rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia tego roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514). Rozporządzenie to zostało wydane w związku z koniecznością dostosowania pomocy krajowej do unijnych przepisów w ciągu trzech lat od przystąpienia do UE. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie udzielania przez ARiMR pomocy krajowej na nowych warunkach, bez konieczności przeprowadzenia długotrwałej procedury notyfikacyjnej programów pomocowych w Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 r. przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

- stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,

- udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i „klęskowych”,

- częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

Na podstawie rozporządzenia opracowano warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania oraz wzór umowy o współpracy w tym zakresie z bankami. Ww. dokumenty powstały w efekcie współpracy przedstawicieli sektora bankowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania oraz “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”, wprowadzone w dniu 29 maja 2007 r. zarządzeniem Prezesa Agencji, stanowią załącznik do umów o współpracy zawieranych pomiędzy ARiMR i bankami.

Preferencyjne linie kredytowe

- kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP,

- kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ,

- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nMR,

- kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR,

- kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Symbol nGP,

- kredyty na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR,

- kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT,

- kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi - symbol nKL/01 - kredyty inwestycyjne,

- kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi nKL/02 - kredyty obrotowe.

Ponadto, obecnie w MRiRW trwają prace związane z nowelizacją funkcjonujących do 30.04.2007 r. programów branżowych. Po zakończeniu tych prac ARiMR przygotuje warunki i zasady udzielania kredytów w ramach programów branżowych.