Niski dochód, ale ozusowany, wykluczał rolnika z KRUS. Po długich dyskusjach dokonano takich zmian w prawie, aby rolnik ubezpieczony w KRUS nie był automatycznie wyrzucany z systemu po tym, jak uzyska dochód okazjonalny, ale ozusowany, w wysokości poniżej połowy minimalnego wynagrodzenia, np. zarobi niewielką kwotę jako kierowca w OSP.

Czy to wystarczy? Poza KRUS nadal znajdują się natychmiast ci, którzy uzyskają równie nieduży zarobek, ale pracują, np. na ¼ etatu.

Ale po przyjęciu tego rozwiązania okazało się, że jest ono mimo wszystko ułomne, dlatego że nie uwzględnia przypadków, gdy ktoś jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na przykład na 1/3 czy 1/4 etatu i jego zarobki z tego tytułu wynoszą 320 zł. Mamy już przykłady, że KRUS wyłącza te osoby, mimo że prowadzą gospodarstwa rolne, są rolnikami itd. – mówił w Sejmie poseł Tadeusz Tomaszewski, a wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior stwierdził, że resort pracy nie ma nic przeciwko rozszerzeniu regulacji:

- Nasuwa się pytanie, czy powinno to być rozszerzone również o umowę o pracę, o umowę o pracę przy kwocie poniżej połowy minimalnego wynagrodzenia. Zapewne z punktu widzenia sensu ekonomicznego tak, ale to są pytania tym razem nie do ministra pracy, lecz do ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, bo to on ma pieczę nad KRUS i to on musi zdecydować, czy jest gotów na taką przebudowę, czy jest gotów na przyjęcie rozwiązania, w którym prymat systemu ubezpieczeń społecznych wymuszający opłacenie składki do systemu powszechnego za umowę o pracę pozwala na to, aby rolnik dobrowolnie opłacił w tym samym czasie składkę do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przekazaliśmy zatem pytanie do MRiRW.

I już wiemy - MRiRW nie planuje takich zmian w ustawie:

„Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje do końca obecnej kadencji podejmowania działań legislacyjnych mających na celu wprowadzanie zmian do systemu ubezpieczenia społecznego rolników o charakterze ustrojowym i reformatorskim. 

Natomiast zmiany legislacyjne, polegające na dostosowywaniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do zmian wprowadzanych w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustawach związanych, wprowadzane są na bieżąco.