W związku tym:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:

● składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu

● podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą o

● dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej: 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 106,00 zł

● 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 212,00 zł
● 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 318,00 zł
● 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 424,00 zł.

2)   w  ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu:

● rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów

● przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

● domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Ponadto KRUS informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9 proc. zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym,  w 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona, jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru wynosi 167 zł (tj. 9 proc. x 1850 zł).

Ustawowy termin opłacenia kwartalnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych oraz za domowników w gospodarstwach stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej upływa ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.

W III kwartale 2016 r. ustawowy termin płatności przypada w niedzielę, 31 lipca 2016 r., zatem składki opłacone do dnia 1 sierpnia 2016 r. traktowane są, jako opłacone w terminie płatności.

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu - „Tytułem” należy wpisać odpowiednio „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.

Dodatkowo KRUS przypomina, że w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, o zmianie tej należy niezwłocznie poinformować właściwą Placówkę Terenową KRUS 

Podobał się artykuł? Podziel się!