Wysyłane przez KRUS cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonywania ich zapłaty w ustanowionym terminie płatności oraz w wymaganej kwocie. Nieotrzymanie z KRUS przekazu na II kwartał 2015 r. nie zwalnia płatnika z obowiązku terminowego opłacenia składek w należnej kwocie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w II kwartale 2015 r. miesięczna składka za 1 osobę na ubezpieczenie społeczne rolników, w tym na:
• ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie obowiązuje w takiej samej kwocie, jak w I kwartale 2015 r. Składka ta wynosi 42,00 zł. Osoby objęte tym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł;
• ubezpieczenie emerytalno-rentowe uległa zmianie i wynosi 88,00 zł.

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników dostępny jest na stronie KRUS
Miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne:
• za rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych nie uległa zmianie i - tak jak w I kwartale 2015 r. - wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym;
• za domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej uległa zmianie i wynosi 124 zł;
• opłacana indywidualnie za rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej, w II kwartale br. pozostaje bez zmian w stosunku do jej miesięcznej wysokości z I kwartał tego roku. Zadeklarowana w 2015 r. podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1 750 zł. W związku z tym, dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona, jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 158 zł (tj. 9proc. x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia). Składkę należną za kwiecień 2015 r. należy opłacić do 15 maja br.

Dodatkowo KRUS przypomina, że w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego o zmianie tej należy niezwłocznie poinformować właściwą jednostkę organizacyjną KRUS prowadzącą sprawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników lub ubezpieczenia zdrowotnego rolnika opłacającego składki.

Podobał się artykuł? Podziel się!