Dwuzawodowiec, opłacający podwójne składki w ZUS i KRUS, który urodził się przed 1949 rokiem, nie ma prawa do podwójnego świadczenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r., Nr 50, poz. 291 z późn. zm.), emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

I) osiągnął wiek emerytalny;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

W myśl art. 20 ust. I ww. ustawy do okresów  ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganych do przyznania emerytury, zalicza się okresy:

I) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem I stycznia 1983 r.,

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Przepisu ust. I pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. – wyjaśnia KRUS, odpowiadając na pytanie o zasady przyznawania emerytury dla dwuzawodowca urodzonego przed 1949 rokiem.

Wynika z tego, że emerytura rolnicza dla osoby urodzonej przed dniem 01.01.1949 r. przysługuje, jeżeli osoba ta oprócz wieku emerytalnego spełniła warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. A jakie okresy można zaliczyć do podlegania ubezpieczeniu ?

„Do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dla tych osób zgodnie z powołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zalicza się okresy: pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu l6-go roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.; podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz podlegania ubezpieczeniu w ZUS z tytułu zatrudnienia.

W myśl art. 33 ust. 2 ww. ustawy - w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie. Tak więc osobie urodzonej przed 1949 r. przysługuje tylko jedno świadczenie emerytalno-rentowe z KRUS lub ZUS.

Zasady ustalania wysokości emerytury/ renty rolniczej zostały określone w art. 25 i 26 ww. ustawy" – dodała KRUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!