Dramatyczna sytuacją producentów trzody chlewnej ale też sporej części pozostałych rolników spowodowała, że wiele organizacji branżowych cały czas apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie wielopłaszczyznowych działań, które poprawiłyby aktualną sytuację ekonomiczną rolników. Przede wszystkim, chodzi tu o zredukowanie skutków obecnej sytuacji kryzysowej na rynku wieprzowiny.

Wśród postulatów rolników powtarza się szybkie wprowadzenie instrumentów umożliwiających przesunięcie spłat kredytów udzielanych przez banki z dopłatą ARiMR oraz kredytów uzupełniających zaciągniętych na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

MRiRW informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w spłacie kredytów.

Poniżej publikujemy komentarz MRiRW.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) w związku z ograniczeniami handlowymi producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc w spłacie kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w formie zawieszenia ich spłaty na okres 2 lat oraz przejściowe sfinansowanie przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę. Zawieszenie w spłatach rat kapitału kredytów bankowych nie może być dłuższe niż dwa lata.

Zapłacone w tym okresie przez ARiMR oprocentowanie będzie w przypadku:
- umów kredytu zawartych do 30 kwietnia 2007 r. zwrócone przez kredytobiorcę po okresie zawieszenia spłaty rat kapitału,
- umów zawartych od 1 maja 2007 r. pomniejszało kwotę dopłat określoną w umowach kredytu bankowego.

Niezależnie od powyższego producenci rolni mogą ubiegać się w bankach o zmianę warunków spłaty preferencyjnych kredytów udzielanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku zaistnienia trudności w spłacie kredytów z przyczyn od nich niezależnych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów inwestycyjnych w okresie objętym umową kredytu bank może:
1) stosować prolongatę spłaty rat kapitału i odsetek, o ile określony w umowie kredytu termin ich spłaty jeszcze nie minął,
2) wydłużyć okres kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, w ramach maksymalnego okresu ustalonego dla danej linii kredytowej, o ile określony w umowie kredytu okres kredytowania jeszcze nie minął i pod warunkiem poinformowania o tym ARiMR.