Zdaniem wiceministra, korzystanie z takiego samego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także jednolite prezentowanie danych. Chodzi o to, by protokół był jasny, czytelny i nie budził wątpliwości zarówno komisji szacujących straty jak i rolników. Do tej pory było znaczne zróżnicowanie w podejściu do oceny strat - zaznaczył Romanowski.

O takie zmiany postulowały organizacje rolnicze oraz wojewodowie.

Dodał, że ministerstwo musi być przygotowane na wystąpienie ewentualnych strat z powodu zjawisk pogodowych, dlatego będą zmiany w zasadach szacowania szkód. Produkcja rolna w gospodarstwie będzie ustalana na podstawie jednolitych danych.

O tych sprawach dyskutowała w tym tygodniu grupa zadaniowa ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - poinformował Romanowski.

Wiceminister zaznaczył, że w systemie monitoringu suszy dokonano w 2016 i 2017 r. zmiany, które polegają na bardziej precyzyjnym sposobie jej wyznaczania. M.in. wzrosła liczba stacji meteorologicznych, jest ich obecnie 468. Ponadto zostały wyznaczone nowe krytyczne wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Są bardziej dopasowane do potrzeb wodnych roślin uprawnych.

Klimatyczny bilans wodny jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska. Susza zaś występuje wtedy, gdy wskaźnik KBW spada poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Romanowski przypomniał, że przepisy znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 15 grudnia ub.r. wprowadziły nowy, sześciodekadowy okres, w którym będzie monitorowane wystąpienie zagrożenia suszą, jest to okres od 21 marca do 20 maja. Pozwoli to na uwzględnienie w ocenach zasobów wodnych z zimy, które mają wpływ na wystąpienie suszy w pierwszym okresie wegetacyjnym.

Wydłużony został okres raportowania suszy dla ziemniaków do 20 września. Dotychczas kończyło się one na 10 września br.

Monitorowaniem suszy zajmuje się Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Na podstawie raportów tego Instytutu są powoływane specjalne komisje do szacowania szkód. A w oparciu o protokoły tych komisji rolnicy mogą ubiegać się o pomoc.