Od 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0 proc. - informuje KRUS.

Waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń. Najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4 proc.

Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta od dnia 1 marca 2013 r. o 4 proc. i wynosi 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2013 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej. W konsekwencji, od  1 marca 2013 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28.02.2013 r. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 831 zł 15 gr, przez wskaźnik wymiaru indywidualnie ustalony dla każdego świadczenia.

Jak informuje KRUS od 1 marca

-    renta socjalna wynosi 698 zł 17 gr. Łączna wysokość renty socjalnej, jak również renty rodzinnej rolniczej, nie może przekroczyć 1.662 zł 30 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 83 zł 12 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne;

-    dodatek pielęgnacyjny (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 305 zł 25 gr), a także dodatek za tajne nauczanie, zostanie podwyższony do 203 zł 50 gr;

-    dodatek kombatancki, podobnie jak maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej, oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, wzrasta do 203 zł 50 gr;

-    dodatek kompensacyjny po waloryzacji wyniesie 30 zł 53 gr;

-   wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego - do 165 zł 71 gr miesięcznie;

-    dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 382 zł 50 gr.

Zasiłki chorobowy i pogrzebowy pozostały bez zmian.

W związku ze zmianą najniższej emerytury, zasiłek macierzyński, przysługujący w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej, wzrasta od 1 marca br. do wysokości 3.324 zł 60 gr.

Podobał się artykuł? Podziel się!