Kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną rolnika uregulowane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według zapisów wspomnianej ustawy każdy rolnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Takim ubezpieczeniem objęty jest zarówno rolnik, jak i pozostałe osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Warto zapamiętać, że pracownikami nie będą tylko i wyłącznie osoby, które zamieszkują w danym gospodarstwie, ale również osoby świadczące pomoc czy wykonujące różnego rodzaju prace na zlecenie rolnika.

Kiedy i jakie świadczenia należą się pokrzywdzonemu?

W momencie, gdy ulegliśmy wypadkowi podczas pracy na roli możemy strać się o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolnika. Wypłata rekompensaty może nastąpić wtedy, gdy udowodnimy, że do zdarzenia doszło z winy rolnika lub w wyniku jego zaniedbania. W tym celu powinna zostać sporządzona notatka szczegółowo opisująca całe wydarzenie, która zostanie podpisana przez osobę pokrzywdzoną, jak również przez sprawcę wypadku. Jeśli na miejscu byli świadkowie ważne jest, aby pozostawili oni swoje dane kontaktowe.

- Osobie pokrzywdzonej należy się wypłata zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, poniesione koszty leczenia, jak również za straty wynikające z niemożliwości wykonywania dalszej pracy. Prawo do wypłaty odszkodowania za brak możliwości wykonywania dalszej pracy należy się nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale również tym zatrudnionym na umowę zlecenie czy umowę o dzieło – wyjaśnia Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB, firmy specjalizującej się w pomocy osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw.

Możliwa jest również wypłata odszkodowania w momencie, gdy z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe również wypłaci odszkodowanie, lecz będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związanie z uszkodzeniem ciała. Poszkodowany rolnik może starać się o wypłatę zadośćuczynienia czy zwrot kosztów leczenia.