Nowe zasady wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. (Dz. U. Nr 233 poz. 1382) o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 grudnia 2011 r.

Preferencje przy zakupie gruntów przez rolników będą możliwe do końca tego roku. Rolnicy mogą korzystać z możliwości rozłożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych płatności na raty lub z kredytów preferencyjnych z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oto jak zasady preferencyjnego nabywania gruntów przedstawia ANR.

Preferencje przy zakupie gruntów rolnych

Uszczegółowieniem wspomnianej ustawy jest rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 lutego ub. r., zgodnie z którym Agencja Nieruchomości Rolnych może rozkładać rolnikowi indywidualnemu spłatę należności za zakupioną nieruchomość w przetargu ograniczonym i nieograniczonym (lub wydzierżawioną w drodze przetargu) na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłaci on co najmniej 10 proc. ceny nieruchomości. Natomiast w przypadku nabywania gruntów rolnych w ramach pierwszeństwa w nabyciu, dotyczy to głównie dzierżawców (ale również byłych właścicieli i ich spadkobierców), którzy nie są rolnikami indywidualnymi i nie zostali dzierżawcami w wyniku postępowania przetargowego, oprocentowanie wynosi 5,91 proc.

Możliwość stosowania preferencyjnego oprocentowania zapewnia ww. rolnikom Decyzja Rady UE z 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczpospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 4 z 8.1.2010, s.89).

Warto zwrócić uwagę, że obecnie obowiązuje bardziej uszczegółowiona definicja rolnika indywidualnego zapisana w znowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 r. Nr 64 poz. 592 z późn. zm.) W świetle niedawno zmienionych przepisów za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.