Poza obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz budynków w gospodarstwie ubezpieczyć można zwierzęta hodowlane i uprawy. Coraz częściej obserwowane są w naszym klimacie zjawiska, jak: grad, deszcz nawalny, lokalne podtopienia, wiosenne przymrozki czy susze. Ubezpieczyć swoje uprawy można przed: powodzią, ogniem, wyładowaniami atmosferycznymi czy huraganem. Takie silnie wiatry, przeszły ostatnio nad Wielkopolską, w niektórych miejscach przybierając postać trąby powietrznej. Przysłowiowy sezon wiosennych przymrozów przed nami, o gradzie lepiej nie wspominać. Ubezpieczenie od jednego ryzyka jest obowiązkowe, wśród których ustawodawca wymienia: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki.

Przedmiotem ubezpieczenia w produkcji roślinnej są nie tylko uprawy, mogą być również nakłady poniesione na uprawę roślin tj.: materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin. Ten rodzaj ubezpieczenia szczególnie dedykowany jest producentom i dystrybutorom. Producenci upraw szklarniowych czy rolnicy mający plantację w namiotach foliowych także mogą wykupić polisę od zdarzeń losowych oraz wymarznięcia upraw w wyniku uszkodzenia szklarni. Ubezpieczeniem mogą być objęte np. trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej od skutków powodzi czy owoce drzew i krzewów owocowych.

Ubezpieczeniem obowiązkowym winna być objęta co najmniej połowa areału posiadanych upraw od przynajmniej jednego z określonych w ustawie ryzyka. Umowę trzeba zawrzeć w ciągu 12 miesięcy od 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Jeśli rolnik nie zawrze umowy ubezpieczeniowej zobowiązany jest do zapłacenia kary w wysokości 2 euro od każdego hektara. Opłatę trzeba wnieść na rzecz gminy, którą się zamieszkuje. Wyjątek stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowy ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 proc. sumy ubezpieczenia. W br. MRiRW podpisało umowę z trzema towarzystwami ubezpieczeniowymi: PZU S.A. W Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu. Rolnik, który zawrze umowę z jednym z tych towarzystw ubezpieczeniowych, może liczyć na zwrot 50 proc. kosztów ubezpieczenia.

Maksymalne sumy ubezpieczeń upraw rolnych w 2015 na 1 ha wynoszą:

7000 zł dla zbóż
8800 zł dla kukurydzy
8400 zł dla rzepaku i rzepiku
42500 zł dla chmielu
28400 zł dla tytoniu
172800 zł dla warzyw gruntowych
82500 zł dla drzew i krzewów owocowych
43600 zł dla truskawek
29300 zł dla ziemniaków
12300 zł dla buraków cukrowych
23000 dla strączkowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!