Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę radczyni prawnej, która równolegle, od 10 lat, prowadziła działalność rolniczą. W 2004 r. zarejestrowała działalność gospodarczą - doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą. Wkrótce potem ukończyła aplikację radcowską i po wpisie na okręgową listę radców prawnych rozpoczęła prowadzenie własnej kancelarii prawnej, świadcząc usługi na rzecz zarówno instytucji publicznych (np. wojewódzkiego inspektoratu roślin i nasiennictwa), firm i osób prawnych, jak i osób fizycznych.

Pierwszą działalność pozarolniczą, wspomniane doradztwo, zgłosiła do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zaniechała jednak zgłoszenia otwarcia kancelarii radcowskiej i rozpoczęcia prawniczej działalności zawodowej. Mimo to KRUS stwierdził wygaśnięcie jej ubezpieczenia jako ubezpieczenia społecznego rolników i poinformował radczynię o nadpłacie składek. Wygaśnięcie ubezpieczenia rolniczego oznaczało dla niej, że musi płacić składki do ZUS.

Radczyni odwołała się od tej decyzji, ale zarówno w I jak i w II instancji przegrała - sądy oddaliły jej odwołanie i apelację.

Jej skargę kasacyjną uwzględnił natomiast Sąd Najwyższy. SN przypomniał, że przepisy ubezpieczeniowe dopuszczają sytuację, w której rolnik podejmujący prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może mimo tego pozostać ubezpieczony w KRUS. Wystarczy, że spełni warunki określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników: złoży w KRUS oświadczenie w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym, nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jego podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów z działalności gospodarczej nie przekracza kwoty wskazanej w ustawie (za 2011 r. jest to 2929 zł).

SN zwrócił uwagę na to, że z kręgu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wyłącza m.in. osoby wykonujące wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, albo wykonujące działalność zawodową, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.