Po raz kolejny okazało się, że KRUS nie jest takim samym systemem ubezpieczeniowym, jak ZUS.

O ile osoba rezygnująca z ZUS nie traci możliwości kontynuowania ubezpieczenia, to rolnik należący do KRUS jest automatycznie ze złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu pracy z ubezpieczenia w KRUS wykluczany. „Czy taka sytuacja i interpretacja jest zgodna z intencją Ministerstwa? Czy można spodziewać się zmiany przepisów?” – zapytaliśmy w Ministerstwie Pracy.

I mamy odpowiedź – wynika z niej, że Ministerstwo Pracy uważa przepisy za niedyskryminujące. Rolnik oświadczając, że zaprzestał pracy w gospodarstwie, zostaje wykluczony z KRUS, a za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne, co do zasady opłacane są z budżetu państwa składki do ZUS-u na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wyjaśniono. Dlaczego jednak nie do KRUS, aby rolnik mógł mieć kontynuację ubezpieczenia w KRUS? – pytamy w Ministerstwie Pracy – i nadal czekamy na wyjaśnienie sytuacji.

Poniżej całość wyjaśnień Ministerstwa Pracy:

„Zgodnie z art. 3 ust. 1, obowiązującej od dnia 15 maja 2014 r., ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (jest to ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.), w przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650), świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1.        rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2.        małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.