Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu temu może podlegać rolnik prowadząc dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, który bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania takiej działalności podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (tj. obowiązkowo) nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata i nie jest jednocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym i nie ma prawa do emerytury lub renty.

Osoba taka ponadto jest zobowiązana złożyć Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy jednocześnie dodać, że osoba zainteresowana ma prawo złożyć takie oświadczenie na wniosku EDG - 1 - Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przez wymieniony w tym przepisie trzyletni okres należy rozumieć trzy pełne lata nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, liczone od dnia objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników do dnia rozpoczęcia czy wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy też zwrócić uwagę, że przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także:

•             wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu,

•             zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej  działalności gospodarczej.

Podobał się artykuł? Podziel się!