Poniżej o tym, jak uniknąć nieudanej transakcji, czyli m.in. o sprawdzaniu rzetelności kontrahenta przed zawarciem umowy oraz o zabezpieczeniu się w sytuacji, gdy kupujący nie wywiązuje się z ustaleń umownych. Z punktu widzenia rolnika jako sprzedającego, najbezpieczniej jest współpracować ze znanymi i sprawdzonymi kontrahentami, niestety często nie mamy takiego komfortu i zawieramy umowy z nowymi na rynku osobami lub firmami, o których nie mamy żadnej konkretnej wiedzy. A jak wiadomo, od kupującego, który nabywa towary i płaci za nie odpowiednią cenę, zależy w dużej części powodzenie całej umowy.

Dlatego też pierwszą i podstawową rzeczą, jaką musimy ustalić przed zawarciem umowy (w formie ustnej lub pisemnej), to prawidłowo zidentyfikować naszego kontrahenta. Ustalenie powyższego jest bardzo proste i wiąże się z niewielkim wysiłkiem z naszej strony, a może zapobiec uniknięciu w przyszłości znacznych trudności. Dokładne ustalenie danych kontrahenta ma dwojakie znaczenie, po pierwsze tym sposobem dążymy do zweryfikowania jego wiarygodności, po drugie gromadzimy kluczowe informacje, aby "namierzyć" osobę lub spółkę w razie konieczności sformułowania powództwa i skierowania sprawy na drogę sądową.

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, które prowadzą jednoosobowo działalność gospodarczą, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dawniej to poszczególne gminy prowadziły rejestr ewidencji działalności gospodarczej, natomiast obecnie od 1 lipca 2011 r. jest to rejestr scentralizowany, który jest jawny i korzystanie z danych tam zawartych nie wymaga jakichkolwiek opłat. Jest to łatwy sposób przekonania się, czy konkretna firma jest zarejestrowana, nie została wykreślona z rejestru, nie jest zawieszona, jak również, czy dane, które przedstawia, zgodne są z danymi ujawnionymi w rejestrze CEIDG. Przedmiotowe dane znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl