Ryzyko suszy - z racji wysokiego stopnia zagrożenia jego wystąpieniem - nie było oferowane rolnikom w ramach komercyjnych ubezpieczeń upraw. Możliwość ubezpieczania upraw od ryzyka suszy pojawiła się dopiero w momencie powstania systemu dotowanych ubezpieczeń rolnych.

W przypadku ubezpieczenia tego ryzyka budżet państwa nie tylko refunduje rolnikom 50 proc. składki ale również partycypuje w wypłacanych później przez zakłady ubezpieczeń odszkodowaniach. Jest to o tyle istotne, że zjawisko suszy nie jest w polskich warunkach zjawiskiem odosobnionym.

Warunki obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń upraw, w ramach których PZU oferuje ubezpieczenie ryzyka suszy obejmuje wszystkie wymienione w ustawie rodzaje upraw tj.: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

Ubezpieczyciel nie stosuje też żadnych ograniczeń terytorialnych w zakresie sprzedaży tego ryzyka.

Dla potrzeb ubezpieczeniowych, warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego. Wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych, gleb i obszarów kraju, w terminie 10 dni po zakończeniu sześciu-dekadowego okresu, ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa w drodze obwieszczenia na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Zgodnie powyższym pod zdefiniowanym w w/w ustawie pojęciem suszy rozumiane są szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciu-dekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określanej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i kategorii gleb.

Likwidacja szkód w uprawach dotkniętych ryzykiem suszy odbywa się poprzez bezpośrednią lustrację upraw na gruncie przez likwidatorów ubezpieczyciela. Wysokość szkody ustala się oddzielnie na każdej działce w oparciu o rzeczywistą powierzchnię uszkodzonego pola, określony w procentach stopień zmniejszenia plonu oraz sumę ubezpieczenia na 1 ha.