W gminach , w których woda wyrządziła największe szkody wypłacane są już zasiłki dla najbardziej poszkodowanych wyniku powodzi.
Wszystkie rodziny, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi, mają bowiem prawo do zasiłku celowego. Zgodnie z art. 40 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. nr. 115, poz. 728), zasiłek celowy przysługuje osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Może być też przyznany w sytuacji klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wypłata zasiłku celowego należy do zadań zleconych gminie, na które otrzymuje środki z budżetu. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi i jest przyznawany niezależnie od kryterium dochodowego warunkującego przyznawanie świadczeń w pomocy społecznej, które wynosi 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 dla osoby samotnie gospodarującej.

Obecnie na terenach najbardziej poszkodowanych w zależności od wielkości zniszczeń wypłacane są zasiłki od 1tysiąca do 6 tysięcy złotych. Rząd przeznaczył na ten cel 65 mln z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 100 mln z rezerwy budżetowej państwa.
W wielu gminach komisje powołane przez wojewodów przystąpiły też już do szacowania strat. Na podstawie opinii tych komisji wojewodowie będą występować do Ministra Rolnictwa o uruchomienie kredytów klęskowych. Rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane przez powódź, gradobicie, ulewy bądź inne klęski żywiołowe, mogą występować do banków o kredyt klęskowy. Do wniosku o przyznanie takiego kredytu będą musieli dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty spowodowane klęską żywiołową w ich gospodarstwie.

Wojewoda jest zobowiązany do powołania takiej komisji, która w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia skutków klęski oszacuje straty poniesione przez rolników. Na podstawie wniosku od wojewody Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje decyzję, wydając zgodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na uruchomienie kredytów klęskowych, obrotowych i inwestycyjnych na taką kwotę, która pozwoli na odbudowę produkcji rolnej w poszkodowanych gospodarstwach. ARiMR na podstawie zgody wyrażonej przez Ministra Rolnictwa przekazuje bankom, z którymi ma zawarte umowy na udzielanie kredytów klęskowych, decyzje upoważniające je do udzielania takich kredytów i zapewni odpowiednią pulę środków pozwalającą obniżyć ich oprocentowanie.