Rolnicy, którzy zostali poszkodowani przez powódź i na odbudowę swoich zniszczonych gospodarstw otrzymali pomoc finansową z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013, muszą ubezpieczyć zrealizowane w ten sposób inwestycje.

Zgodnie z przepisami, każdy rolnik, który podpisał z ARiMR umowę o przyznanie pomocy z tego działania, jest zobowiązany do ubezpieczenia inwestycji zrealizowanej w ramach otrzymanego wsparcia. Ubezpieczenie to musi obejmować ochronę zrealizowanego przedsięwzięcia przed powodzią lub obsunięciami ziemi przez pięć lat liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

W zależności od rodzaju operacji obowiązek ubezpieczenia wynikający z przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych należy odczytywać w następujący sposób:

 * w odniesieniu do operacji obejmujących zakup i posadzenie materiału roślinnego w celu odtworzenia sadu lub plantacji wieloletniej, beneficjent działania 126, który pobierał płatności bezpośrednie, musi ubezpieczyć cały obszar sadu czy plantacji wieloletniej będący przedmiotem zrealizowanej inwestycji. Wśród ryzyk związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem, wymienione w rozporządzeniu przepisy o ubezpieczeniach obowiązkowych upraw rolnych i zwierząt, nie wskazują obsunięcia się ziemi, dlatego też beneficjenci działania 126 zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw jedynie od wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź;

    * na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich inwentarz żywy nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. W związku z tym obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w przepisach rozporządzenia MRiRW dotyczącego działania 126, nie dotyczy operacji polegających na zakupie zwierząt gospodarskich;