Ubezpieczenie dotyczy upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Burza rozpętała się po tym jak TVP podała, że kary za brak ubezpieczenia upraw będą wynosiły nawet kilka tysięcy złotych od hektara. Ministerstwo Rolnictwa zareagowało natychmiastowo.

W komunikacie poinformowało, że zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), zapisano obowiązek ubezpieczenia przez producenta rolnego co najmniej 50% powierzchni upraw. Ten obowiązek będzie spełniony, jeżeli w okresie 12 miesięcy, od dnia 1 lipca 2008r producent rolny zawrze umowę ubezpieczenia z wybranym ubezpieczycielem.

Jednakże dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie będą udzielane z budżetu państwa jedynie w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń z siedzibą w Sopocie.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w przypadku kontroli przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 ha. W 2008 roku będzie to 7,10 zł za ha. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
Nie zawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności do gruntów rolnych.

Źródło: farmer.pl; MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!