Czy jest to jednak możliwe? Czy państwo posiada odpowiednie środki finansowe i instrumenty prawne?

Problem ten poruszany był wielokrotnie w korespondencji kierowanej zarówno przez KRIR, jak i poszczególne izby rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także do Ministra Środowiska. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną ochroną zostały objęte również żurawie, jednak obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania za wyrządzone przez nie szkody, informuje KRIR.

Zapobieganie tym szkodom jest praktycznie niemożliwe, gdyż prawo zabrania odstraszania ptaków objętych ochroną które w konsekwencji stają się coraz mniej płochliwe i żerują na polach nie lękając się człowieka. Uszkodzenia powodowane przez ptaki występują w całym sezonie wegetacyjnym i są nie mniejsze niż zniszczenia powstałe na skutek żerowania jeleniowatych.

Innym trudnym do rozwiązania problemem jest uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Koła łowieckie zobowiązane do szacowania szkód i wypłaty odszkodowań tłumaczą się brakiem środków i opóźniają przybycie komisji szacujące oraz należne wypłaty.

Zważywszy powyższe, jedyną drogą uzyskania przez poszkodowanych rolników odszkodowania za zniszczenia powodowane przez ptaki objęte ochroną gatunkową wydaje się objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami z dopłatą Skarbu Państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich upraw od szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Dlatego też  Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw również od szkód powodowanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolniczych zdaniem samorządu rolniczego mogłoby być skutecznym sposobem rozwiązania dotychczasowych trudności i konfliktów pomiędzy myśliwymi a rolnikami.

W odpowiedzi na wniosek KRIR resort rolnictwa poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.

Program pomocy określony w ww. ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został notyfikowany w Komisji Europejskiej, a warunki udzielania pomocy są zgodne z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013.