Wymóg posiadania ubezpieczenia w dniu zaistnienia szkody wzbudził dyskusję wśród naszych czytelników.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienie, pytając:

Proszę o konkretne podanie, na którym z "przepisów rozporządzenia Komisji (WE)Nr 1857/2006" oparło się Ministerstwo, oczekując posiadania ubezpieczenia połowy areału w dniu wymarznięcia (czyżby art. 11 pkt. 8 podanego rozporządzenia?).

Rolnik pytał, czy musi ubezpieczać od wymarznięcia, skoro może spełnić obowiązek ubezpieczenia później, zawierając ubezpieczenie np. od gradobicia.

A na marginesie - czy są dane dotyczące wywiązywania się rolników z obowiązku ubezpieczenia i nakładanych kar w przypadku jego braku?

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa. Przytaczamy ją w całości:

W związku z kolejnym pytaniem dotyczącym obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych uprzejmie informuję, że stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. Oznacza to, że obowiązek ubezpieczenia przez producenta rolnego co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, będzie spełniony, jeżeli w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który uzyskał on płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, ta powierzchnia upraw rolnych będących aktualnie na polu (z wyłączeniem łąk i pastwisk)  powinna być ubezpieczona od co najmniej jednego z ww. ryzyk.  

Zgodnie z danymi ze sprawozdań zakładów ubezpieczeń w 2011 r. ubezpieczonych było 3.032,6 tys. ha upraw rolnych. Natomiast resort nie posiada danych dotyczących wysokości kar nałożonych przez wójta (burmistrz, prezydent miasta) z tytułu nie spełnienia przez producenta rolnego obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005r. do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw rolnych: