Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej trzeba dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), będące częścią umowy. To tam zapisane jest, za co firma ubezpieczeniowa odpowiedzialności nie przejmuje, a za co odszkodowanie może być wypłacone.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
Zapisy OWU jednych firm ubezpieczeniowych mogą być korzystniejsze od zaproponowanych przez inne. Dlatego przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z ofertą różnych ubezpieczycieli, aby mieć pewność, że dany „produkt ubezpieczeniowy” jest potrzebny i spełnia oczekiwania. Dla przykładu może się okazać, że z OWU wynika obowiązek pokrycia części szkody przez samego ubezpieczającego, tzw. udział własny, w wysokości np. 10–15 proc. Często stosowaną praktyką jest także wypłacanie odszkodowania tylko wtedy, gdy wysokość szkody przekroczy określoną w OWU kwotę np. 500 złotych.
Z ogólnych warunków ubezpieczenia wynika także szereg obowiązków dla ubezpieczonego. Przede wszystkim chodzi o procedurę zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego, czyli zdarzenia, które po stronie zakładu ubezpieczeń powoduje obowiązek wypłaty odszkodowania. W OWU należy szukać wskazówek, co zrobić, gdy ubezpieczona maszyna zostanie skradziona. Trzeba się do tego ściśle stosować, ponieważ w przeciwnym wypadku zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania. Może to być obowiązek polegający na konieczności zgłoszenia szkody w ciągu określonej liczby dni od dnia jej powstania. Pracownik ubezpieczyciela na pewno będzie wypytywał klienta i ustalał, czy nie zachodzi okoliczność, która wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela.

DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA
Przepisy Kodeksu cywilnego (ustawa z 23 kwietnia 1964 r., DzU Nr 16, poz. 93 ze zm.) w art. 805 i w następnych regulują umowy ubezpieczenia w sposób ogólny. Art. 817 Kodeksu cywilnego mówi, że ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten może zostać przedłużony jedynie w sytuacji, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu i wysokości szkody nie jest możliwe w tak krótkim czasie. Wówczas wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności wypadku. Terminy mają również znaczenie z punktu widzenia możliwości dochodzenia odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania niezależnie od wysokości szkody i winy zakładu ubezpieczeń. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie mogą zmieniać na niekorzyść klienta podanych wyżej terminów spełnienia świadczenia odszkodowawczego.