Praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się wysoką złożonością czynności oraz zmiennością warunków i okoliczności w jakich jest wykonywana. Czynności podczas prac w lesie rolników są przyczyną powstawania częstych szkód, a kwalifikacja wypadku podczas pracy w lesie do otrzymania odszkodowania z tytułu OC, stanowi istotny problem, który należałoby jasno uregulować, w związku z bezpośrednim związkiem funkcjonalnym czynności rolnika a posiadanym gospodarstwem.

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Jego celem jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

W celu dokonania oceny stanu prawnego zdarzenia musimy rozstrzygnąć, czy las będący własnością rolnika, w którym doszło do zdarzenia można zakwalifikować do gospodarstwa rolnego. Art. 2 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z cytowanego przepisu wynika, że wynikła ze zdarzenia szkoda musi pozostać w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, rozumianego zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy i jest to warunek przyznania odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Powszechnie obowiązująca definicja użytków rolnych, która stanowi, że za wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych.