Ubezpieczonemu w KRUS w trybie obowiązkowym przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do 1 roku na wychowanie - jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,. Zasiłek ten jest przyznawany i wypłacany przez placówki terenowe i oddziały regionalne KRUS, na podstawie złożonego wniosku wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka albo z zaświadczeniem sądu stwierdzającym wystąpienie do sądu o przysposobienie dziecka.

W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS w trybie dobrowolnym, tj. na wniosek, zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej 1 rok. Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.

Poza zasiłkiem macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka, który jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego rolników, ubezpieczonym w KRUS osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje z tytułu urodzenia dziecka becikowe, czyli jednorazowy dodatek. Rolnicy powinni składać wnioski o ten dodatek w miejscowym urzędzie gminy.

Niezależnie natomiast od osiąganych dochodów w rodzinie, matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka jednorazowa zapomoga zwana drugim becikowym. Wniosek o zapomogę należy składać w urzędzie gminy, w nieprzekraczalnym terminie 3. miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

KRUS/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!