Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych.

Nadanie nowego brzmienia art. 5 ustawy ma na celu objęcie ochroną ubezpieczeniową szerszej grupy producentów rolnych, poprzez podniesienie stawek taryfowych, do których stosuje się dopłaty z budżetu państwa. Zgodnie z nowym brzmieniem ustępu 2 i 2c w art. 5 ustawy, dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 50 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia nie przekraczających:

- 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, przy czym możliwe będzie podwyższenie stawek taryfowych do 9 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji V lub 12 proc. sumy ubezpieczenia w przypadku upraw uprawianych na użytkach rolnych w klasie bonitacji V

- 6 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,

- 8 proc. sumy ubezpieczenia upraw tytoniu, owoców drzew i krzewów owocowych lub truskawek, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Projekt ustawy przewiduje również stosowanie jednolitej stawki dopłat do składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na poziomie 50 proc. składki. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wydawania corocznie przez Radę Ministrów, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokości dopłat na rok następny.

W celu zachęcenia zakładów ubezpieczeń do zawierania z producentami rolnymi umów ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, zaproponowano nowe brzmienie art. 10a ust. 2 ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem, zakładom ubezpieczeń będzie przysługiwała dotacja na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w wysokości 50 proc. wypłaconych producentom rolnym wszystkich odszkodowań z tytułu suszy, w przypadku wysokości łącznej kwoty odszkodowań nie przekraczającej 90 proc. uiszczonych składek w danym roku. Po przekroczeniu tej wartości zakłady ubezpieczeń otrzymają dotację w wysokości 60 proc. składek wypłaconych producentom rolnym wszystkich odszkodowań z tytułu suszy.

Podobał się artykuł? Podziel się!