Jak się okazuje, tylko wystąpienie na drogę sądową pozostaje ojcom dzieci, którzy nie zdążyli przed końcem ubiegłego roku złożyć w KRUS wniosku o zasiłek macierzyński.
Więcej: Zasiłek macierzyński albo z KRUS, albo z ZUS

Dopytywaliśmy w KRUS, czy zasiłek przysługuje w efekcie złożenia wniosku, czy jest następstwem narodzenia dziecka. I jakie znaczenie ma stosowany wcześniej tryb przedawnienia, rozciągany dotychczas na 10 lat?
Jak wynika z odpowiedzi, ubezpieczyciel nie widzi żadnego problemu w sytuacji powstałej po zmianie przepisów:

"Odnośnie prawa ubezpieczonego rolnika do jednorazowego zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w roku 2015r., który nie zdążył złożyć wniosku do 31.12.2015r., Biuro Świadczeń Centrali KRUS informuje, że z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1217), która uchyliła art. 15 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016r., poz. 277 ze zm.), zgodnie z którym osobie podlegającej ubezpieczonemu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu (rolnikowi/domownikowi) z tytułu urodzenia dziecka przysługiwał jednorazowy zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dacie porodu. Zasiłek ten mógł wówczas otrzymać także ubezpieczony ojciec dziecka nawet, gdy matka dziecka jako zatrudniona otrzymała zasiłek macierzyński z zakładu pracy lub z ZUS. Przepis ten obowiązywał do dnia 31 grudnia 2015 r.

Jak podaje czytelnik w piśmie, dziecko urodziło się w końcu listopada 2015r. Gdyby ubezpieczony rolnik złożył wniosek o zasiłek macierzyński do 31.12.2015 r., nawet dostarczając w terminie późniejszym akt urodzenia dziecka, to na mocy uprzednio obowiązujących przepisów otrzymałby zasiłek macierzyński.

Aktualnie ubezpieczony ojciec dziecka może złożyć formalny wniosek o jednorazowy zasiłek macierzyński i od decyzji odmawiającej organu rentowego KRUS może odwołać się do Sądu. Prawomocny wyrok, jaki zapadnie będzie wiążący dla obu stron postępowania.