PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kto sprzeda i kupi ziemię po zmianie przepisów?

Kto sprzeda i kupi ziemię po zmianie przepisów? fot. MP

Po 1 maja 2016 roku będą obowiązywały zmienione przepisy dotyczące sprzedaży i nabywania ziemi rolniczej.23 lutego 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dalej: uwsn). Projekt ten zmienia kilka ustaw, regulujących możliwość sprzedaży i zakupu ziemi.

Jeśli zostanie przyjęty przez Sejm, utraci moc ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: ukur), natomiast jeśli nie zostanie przyjęty – wejdzie ona w życie 1 maja 2016 roku.

Jej wejście w życie opóźniono, gdyż miała obowiązywać już od 1 stycznia 2016 roku.

5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął tę nową ukur, zasadniczo zmieniając w niej zasady, na jakich będzie możliwa sprzedaż ziemi i jej zakup.

Przyczyną tych obydwu nowelizacji – zarówno dokonanej 5 sierpnia, jak i planowanej - jest fakt, że 1 maja 2016 roku przestaje obowiązywać zakaz zakupu ziemi przez cudzoziemców z UE.

Choć bezpośrednio nie można utrudnić cudzoziemcom z UE zakupu ziemi, to każdy z krajów unijnych ma możliwość takiego kierowania własnością i posiadaniem ziemi, aby były chronione interesy państwa i obywateli z tym związane – i z niej korzysta. A zakładane zrównanie dochodów obywateli naszego kraju i UE, które miało dokonać się po 12 latach naszej unijnej przynależności, nie nastąpiło. Potrzeba ochrony jest więc nadal aktualna, tak jak było to w momencie akcesji.

Jak ustawić sposób sprzedaży ziemi, aby nie trafiła ona do osób chcących wykorzystać swoją finansową przewagę w celu jej dalszego powiększenia? Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe obywatelom naszego państwa i zapewnić rolnicze wykorzystanie ziemi? Jak zapewnić milionom ludzi żyjących na wsi możliwość utrzymania się?

Ustawodawca doszedł do wniosku, że obostrzenia dotyczące sprzedaży muszą dotyczyć jednakowo wszystkich właścicieli ziemi: tak państwowych, jak i prywatnych. Nowe uregulowania mają więc znaczenie zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących ziemię.

Cele i zasady te przyświecały obu ustawom: zarówno ukur przyjętej 5 sierpnia 2015 roku, jak i tej dopiero projektowanej uwsn.

Ukur z 5 sierpnia 2015 r. (wejdzie w życie 1 maja 2016, o ile nie zostanie przyjęta proponowana przez nowy rząd uwsn) przewiduje:

„Art. 6. 1. Jeżeli wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej albo jej części miałby nastąpić podział gospodarstwa rolnego, przeniesienie własności nieruchomości rolnej albo jej części może nastąpić w przypadku, gdy:

1) powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, będzie nie mniejsza niż powierzchnia użytków rolnych niezbędna do prowadzenia działalności rolniczej (podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym), a zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne lub

2) powierzchnia nabywanych użytków rolnych wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy stanowiącymi jego własność będzie większa niż powierzchnia użytków rolnych, które pozostaną własnością zbywcy, lub

3) zbywana nieruchomość rolna albo jej część obejmuje użytki rolne nieprzylegające do innych użytków rolnych wchodzących w skład tego samego gospodarstwa rolnego zbywcy, ale przylegające do nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego i stanowiącej własność nabywcy, lub

4) przy umowie zamiany różnica powierzchni zamienianych użytków rolnych liczonych w hektarach przeliczeniowych, o których mowa w przepisach o podatku rolnym, nie przekracza 10%, lub

5) ma na celu racjonalne ukształtowanie granicy między nieruchomościami rolnymi, lub

6) własnością zbywcy pozostanie grunt pod budynkiem mieszkalnym wraz z innymi obiektami budowlanymi oraz gruntami do nich przyległymi, niezbędnymi do właściwego korzystania z budynku mieszkalnego, których łączna powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, oraz zbywana nieruchomość rolna albo jej część wraz z nieruchomościami rolnymi nabywcy utworzą bądź powiększą gospodarstwo rolne.

2. Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie może być większa niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

3. Własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością.

4. Dyrektor oddziału stwierdza, w drodze decyzji, że dopuszczalny jest podział gospodarstwa rolnego.”

Chodzi o dyrektora oddziału ANR, odwołanie przysługiwałoby do prezesa ANR.

Podstawową normę obszarową użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa, określałby minister właściwy do spraw rozwoju wsi w drodze rozporządzenia, mając na uwadze średnią powierzchnię gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i w kraju, ogłoszoną na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

 

Natomiast według projektowanej przez nowy rząd uwsn, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Wymóg nabycia przez rolnika indywidualnego nie dotyczy jednak m.in. nabycia przez:

a) osobę bliską zbywcy,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję.

Nie dotyczy też m.in. nabycia w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione wyżej może nastąpić za zgodą prezesa ANR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (85)

 • zeusgromowładny 2016-03-23 20:58:30
  sorry chyba zacytowałem "NARODOWCA" cokolwiek to znaczy
 • zeusgromowładny 2016-03-23 20:40:24
  precz z ARMIRem . dość przekrętów ! jeszcze chwila i PO sprzedałoby całą Polskę . a ten "Mały rolnik to zakała naszego społeczeństwa. Nieuk i nierób, pasożyt żerujący na innych. Żyje sam sobie. Na swoich 3 ha produkuje żywność tylko dla siebie. Nic nie daje reszcie Narodu Polskiego." zarabia na utrzymanie siebie i rodziny . A Alex pewna żyje z zasiłków więc uważa tak jak napisał .
 • alex 2016-03-18 20:13:11
  Niestety ale nadchodzi komuna. Ludzie musimy się zjednoczyć i wyjść na ulice inaczej zostaniemy gołodupcami bez ziemi. Zamiast dzielić się musimy razem, jednogłośnie zakrzyknąć - precz z komuną!
 • Narodowiec 2016-03-15 08:46:51
  Mały rolnik to zakała naszego społeczeństwa. Nieuk i nierób, pasożyt żerujący na innych. Żyje sam sobie. Na swoich 3 ha produkuje żywność tylko dla siebie. Nic nie daje reszcie Narodu Polskiego. Pis da radę wyrwać te chwasty z polskich pól.
 • gość 2016-03-14 18:54:55
  @Adam poczytaj zamiast zadawać takie pytania.

  Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) „nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;

  Działka, którą opisujesz jest nieruchomością rolną (obszar nie ma znaczenia),

  Art. 2a. 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.",

  Nie ma znaczenia gdzie mieszka rolnik indywidualny.

  Ważne, że będzie musiał osobiście na tej działce pracować przez następne 10 lat.

  SPRZEDAŻ TĄ DZIAŁKĘ TYLKO ROLNIKOWI, KTÓRY ZA WŁASNE PIENIĄDZE ZGODZI SIĘ ZROBIĆ Z SIEBIE CHŁOPA PAŃSZCZYŹNIANEGO Z PRAWEM TYLKO DO PRACY NA ROLI I PŁACENIA PODATKÓW SWOJEMU PANU (TZN. SKARBOWI PAŃSTWA)
 • Adam 2016-03-09 22:45:20
  Czy po zmianie przepisów osoba prywatna która dysponuje terenem poniżej 1ha bez mpzp o przeznaczeniu w studium do zabudowy mieszkaniowej będącym jednocześnie gruntem rolnym kl V/VI będzie mogła taką nieruchomość sprzedać bez problemu osobie prywatnej/ rolnikowi który w danej gminie nie ma nic ?
 • chłoporobotnik 2016-03-08 12:30:41
  Skoro uczciwie pracuję na ziemi powyżej 20ha i trochę poza rolnictwem, dlaczego stawia się mnie przed wyborem: zostań chłopem pańszczyźnianym (tylko KRUS przez 10 lat) albo rezygnuj z gospodarstwa, bo przy 20 ha to można sobie palcem w bucie poruszać, a nie świat zawojować. Osobiście uważam, że rolnikiem powinna być osoba, która uzyskuje przynajmniej 50% przychodów z rolnictwa. Takie kryterium też nie byłoby idealne, ale sprawiedliwsze i bardziej obiektywne od tych 20ha, które pewnie wymyślił wielki rolniczy działacz związkowy kaleczący swoje kilka ha odziedziczone po dziadku, który myśli, że dzięki temu coś mu skapnie, jak sąsiad, któremu lepiej idzie rolnictwo, ale nie jest w KRUSie, nie będzie mógł kupić ziemi.
 • jankalarus 2016-03-04 20:08:59
  Ta ustawa to kompletna porażka. Wraca komuna .PIS nienawidzi prywatnej własności. Chcą puścić wszystkich z torbami a sami wzbogacić sie o miliony w 3 lata. Sa chciwi do bólu. Ale czy są w tym lepsi od reszty tego społeczeństwa? W tym kraju chciwość jest wszędzie.
 • z netu 2016-03-04 13:25:56
  Minister Jurgiel jest odpowiedzialny za destabilizację systemu dopłat bezpośrednich i opóźnienia w ich realizacji. Zwalanie winy na
  rzekomy brak systemu lub problemy z jego funkcjonowaniem to zwykła ściema. Od wyborów minęło już 4 miesiące. Zwolnienia w biurach
  powiatowych odbiją się w sposób katastrofalny na terminach realizacji dopłat. Kiedy nowi pracownicy nominowali z nadania PiS zdobędą
  niezbędne kompetencje zawodowe
  i uprawnienia do autoryzacji . W lipcu?


  Jeszcze trzeba się pozbyć zastępców a może i naczelników w dalszej perspektywie. Powoływani kierownicy nie mają często pojęcia o pracy w ARiMR.
  To że wsadzi pan do szafy w każdym biurze swojego człowieka to w to wszyscy wierzymy. ... Mamy nadzieję, że szkalowanie przez Pana pracowników
  największej agencji płatniczej w kraju odbije się Panu "czkawką", bo Związki Zawodowe Pracowników
  Agencji w imieniu pracowników powinny domagać się przeprosin z Pana strony i nie tylko. ....  To skandal Panie ministrze co Pan wygaduje. Jedną swoją wypowiedzią przekreśla Pan wartość pracy kilku tysięcy pracowników agencji.
  Od początku utworzenia ARiMR nie słyszeliśmy większego oszczerstwa wymierzonego w tą instytucję. Co do odwołania Kierowników
  Biur Powiatowych bo tak Ci" szefowie" się nazywają to bzdura co Pan opowiada, że zostali odwołani bo były sygnały o godzących w
  rolników zachowaniach pracowników. Tak idiotycznego wytłumaczenia jeszcze nie słyszeliśmy. Oczywiście nie ma Pan odwagi przyznać,

  że zwolniliście kilkudziesięciu kierowników bo trzeba zrobić miejsce dla swoich

 • żuławiak 2016-03-03 22:01:48
  durne chłopy będzie jak na zachodzie 96% ziemi to będą dzierżawy, bo skończą się dopłaty i kapitału nie będzie to trzeba inwestować w technologie a nie w ziemie, cena ziemi będzie taka jak teraz albo wyższa tylko ruchu kupno - sprzedaż nie będzie, bo ludzie będą ziemie trzymać i dawać w dzierżawy za co najmniej 2 tys za ha i będą właściciele ziemscy i robotnicy rolni(chłopi) ci co ziemi nakupili to jeszcze ich prawnuki będą wydzierżawiać ziemię bo strach będzie sprzedawać chłopi będą mieli dzierżawy od prywatnych ziemian na wiele lat dzięki czemu nie będą się żyłować na kredytu będą kupowali sprzęt na kredyty fabryczne a nie durne PROW czy bankowe, mali chłopi będą biedakami przywiązanymi do ziemi no chyba że w wyniku braku następców ANR ich wciągnie, właściciele ziemscy ci co mają przynajmniej 100ha będą się w mieście realizować za pieniądze z dzierżawy, chłopi będą uprzywilejowana grupą z racji biedy i ciężkiej pracy, po gospodarkach do 20 ha to śladu nie będzie jak pisałem z racji braku następców bo jak ktoś ma na 10 ha siedzieć i nudę z biedą klepać to na budowę albo do Anglii na zmywak pojedzie, z resztą full małych chłopów to starzy kawalerowie i dzieci nie mają i tacy na pis będą głosować tz ala pis bo po tym to już dawno śladu nie będzie i taka nas czego przyszłość w razie wejścia tej ustawy gdy jej następna władza nie zmieni, a spółki będą normalnymi firmami na dochodowym i będą sobie radzić też poprzez dzierżawę innym spółką chłopów małorolnych ta ustawa zniszczy
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.83.221
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!